Lokal el-produktion kommer bli allt mer viktig

I lokalsamhället händer det många saker. Människor tar initiativ till att själv producera el. Nära 3-4000 MW finns installerat (1000 MW motsvarar 1 kärnreaktor) och ökningstakten bara ökar (1). Allt fler skaffar också ett batteri på 10-30 kWh i jämförelse förbrukar en normalvilla 27-37 kWh per dag. 

2025 prognostiseras det att 1 miljon laddbara elbilar rullar i Sverige (2). Elbilens batterier är på 40-80 kWh. Ta det gånger antalet elbilar så hamnar vi på cirka 40-80 GWh. Det är gigantiska resurser som kommer finnas i lokalsamhället och med V2G-teknik (batteri till elnätet) kan elen användas till det vi behöver.

Säkerhetsläget gör att vi måste planera mer ö-drift, vilket är en fastighet/område/samhälle som vid ett större el-avbrott klarar sig själv på sin egen elproduktion/lagring. Solinstallationsbranschen måste här ändra sig, vid ett elavbrott måste en sol-anläggning fortsätta leverera vilket det flesta inte gör idag. Visserligen medför det extra arbete, exempelvis en ny jordledning, vilket inte är så komplicerat och de flesta kunder tar säkert den merkostnaden.

Sol och vind är väderberoende men batteritekniken går framåt med stormsteg och priserna bara rasar. Bara i år pratas om 40-50% prissänkningar, priset per kWh är nu nere på 150 USD (4) och kommer fortsätta neråt vilket även gäller för batterier med längre lagringstid.

Med batterier kan nätet hållas i balans. När större kraftkällor faller ifrån griper batterier in sekundsnabbt. Idag ser vi en otroligt snabb utrullning av större batterier (5). Säkerligen är sjunkande priser och Svenska Kraftnäts ersättning för balanstjänster en viktig orsak.

Resultatet av lagring med batterier gör att de väderberoende kraftslagen blir planerbara 24/7/365. Argumenten med sol-och-vinds nackdelar faller nu helt och pratet om att batterilagring är för dyrt håller inte längre. Sol och vind blir den nya baskraften.

Större solparker kommer också bli fler. Idag har Länsstyrelserna ansökningar som väntar på beslut som motsvarar 7,2 TWh (3). Ur ett säkerhetsperspektiv är det smartare med 2000 solparker på 10 MW än 20 parker med 1000 MW.
Många lant- och jordbrukare tittar på den nya formen av solparker som kombineras med både odling och djurhållning, ordet solbruk (agrivoltaik) kommer bli en kommande stor resurs.

Vårt centraliserade elsystem kommer bli allt mer decentraliserat vilket är bra och på så sätt får vi ett mer resilient och robust elsystem som bättre klarar svårare tider.

 

Ingemar Alvbom
redaktör Medsols.NU
https://www.medsols.nu/

Katarina Bangata 29
11639 Stockholm
Tel:0739 144703