ENERGIOMSTÄLLNINGEN

nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

torsdagen den 17 mars

Torsdag

Finland: Det blir bråttom att få i gång vindmöllorna om vi ska lösgöra oss från den ryska energin

Även om rysk olja och gas kommer att minska i väst kan man med befintlig vind- och solkraft ersätta bara en liten del av den energimängden som vi nu importerar från öst.

Det finns olika uträkningar, men Internationella Energirådet (IEA) talar om att bara några procent av den ryska energin idag kan ersättas med västliga, förnybara energikällor.

Om förnybara energikällor på ett betydande sätt ska bidra till att minska beroendet av rysk energi blir det alltså bråttom. Att få upp nya vindmöllor går inte över en natt.

– Utbyggnaden av förnybar energi är en mångfacetterad process där man börjar med att göra vindmätningar eller mätningar av mängden solstrålning, säger Peter Ramsay, verkställande direktör på Taaleri.

Källa:

17.mar. 2022  13:35 CET

Torsdag

Utmaningen att bygga södra Sveriges största vindpark

– Nästan 2,5 års arbete i Åby-Alebo med mark­arbeten och montering går mot sitt slut. Merparten av vindkraftverken är nu i drift och det är först nu som det här projektet genererar intäkter, förklarar Per Eriksson.

Under de senaste 15 åren har vindkraften expan­derat kraftigt i Sverige och bidrog med 17 procent av elproduktionen 2021. Men när den kända Stena
koncernen startade energibolaget Stena Renewable (nuvarande SR Energy) 2006 var svensk vindkraft fortfarande i sin linda. Parallellt med utvecklingen i Sverige har företaget expanderat, och även om Stena Renewable har bytt både namn och ägarstruktur är affärsidén fortfarande densamma.

– Det finns vindkraftsexploatörer som köper färdiga tillstånd, men vi är med från projekt­initiering till drift. Vi identifierar platser för potentiell vindkraftsproduktion, skriver avtal med markägare, ansöker om miljötillstånd, genomför byggnationen och sköter driften. Just detta projekt är dock ett undantag då vi tog över tillståndet av Statkraft när de avbröt sina satsningar i södra Sverige, säger Per Eriksson.

Källa:

17.mar. 2022  13:27  CET

Torsdag

Studenter utvecklar en drönare som kan flyga för evigt

Det som verkar som magi kan bara bli verklighet. Studenter arbetar på en drönare som kan förbli i luften för alltid. Det är ett gigantiskt tekniskt genombrott om det fungerar.

Utvecklingen av drönare har blomstrat de senaste åren. Nuförtiden är det omöjligt att föreställa sig vårt samhälle utan dessa små flygande robotar. Och det är bara toppen av isberget.
Det verkar finnas oändliga applikationer som sparar tid, pengar och energi. Men det finns en stor nackdel: varaktigheten av en flygning med en drönare. Efter några timmar i luften måste drönaren landa för att ladda om.

Under den tiden kan enheten inte utföra sina uppgifter, vilket är ineffektivt. Studentteamet Daedalus vid Eindhoven University of Technology (TU/e, Nederländerna) har en lösning på det: en drönare som teoretiskt sett kan spendera evigt i luften med hjälp av solenergi och batterilagring.

Källa:

17.mar. 2022  13:23 CET

Torsdag

Ukraina och Moldavien ansluter sig till kontinentaleuropeiskt elnät

Ukrainas och Moldaviens elnät har synkroniserats med det kontinentaleuropeiska nätet i strävan att hålla länderna självförsörjande under krigstider.

Kadri Simson, EU-kommissionär för energi, har släppt ett uttalande i frågan, där han tackar alla inblandade för deras gemensamma ansträngningar att hjälpa Ukraina med deras energisäkerhet.

”Detta projekt har visat ett utomordentligt samarbete och beslutsamhet från alla inblandade”, sa Simson

Den strategiska betydelsen av Ukrainas energiinfrastruktur
Ukrainas energibörs fortsätter att handla trots att den ”träffats av en kryssningsmissil”

Källa:

17.mar. 2022  13:14  CET

Torsdag

Stor nickelfyndighet i Sverige

Bluelake Mineral har under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain som innehar det svenska nickel- och koboltprojektet i Storuman kommun, Västerbottens län, Rönnbäcken för att maximera dess framtida potential.

Bluelake Mineral beskriver Rönnbäcken som en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa med potential att utgöra en strategisk resurs för både den europeiska batteri- och stålbranschen.

I ett första steg har en preliminär lönsamhetsbedömning genomförts som visar på stora finansiella och strategiska värden i Rönnbäckenprojektet och som stödjer vidare finansiering för ansökan om miljötillstånd.

Källa:

17.mar. 2022  12:54 CET

Torsdag

Energins framtid kan skapas i Afrika

Nästan 800 miljoner människor världen över lever utan tillgång till elektricitet, tre fjärdedelar av dem i Afrika söder om Sahara. Nästan hälften av världens befolkning lever utan ”rimligt pålitlig” tillgång till ström,(1) med frekventa avbrott som avbryter deras dagliga liv. Konsumtionsunderskottet är häpnadsväckande: den genomsnittliga nigerianen förbrukar mindre än en tredjedel av den el som används varje år av ett måttligt effektivt amerikanskt kylskåp.(2)

I motgång ligger möjligheten. Wood Mackenzie uppskattar att uppnåendet av universell tillgång till elektricitet i Afrika söder om Sahara år 2030 innebär en möjlighet till 350 miljarder USD, nästan en femtedel av det utanför nätet. Decentraliserade, nedifrån och upp, sol- och lagringsnät skulle inte bara kunna omforma Afrikas energiframtid utan också bära viktiga lärdomar för nästa generations tänkande om affärsmodeller för allmännyttiga tjänster globalt. Energins framtid kan skapas i Afrika.

Källa:

17.mar. 2022  12:44  CET

Torsdag

Tyskland stöder utfasningen av bilar med förbränningsmotorer till 2035

Den tyska regeringen kommer att avstå från planerna på att lobba för viktiga undantag i EU:s lagstiftning om koldioxidmål för bilar och skåpbilar och formellt stödja ett mandat att endast nollutsläppsfordon kan säljas från 2035, sa miljöminister Steffi Lemke till POLITICO.

Deklarationen från Berlin kommer på torsdag vid ett möte med EU:s miljöministrar, och markerar en milstolpe för Europas största ekonomi som länge har motsatt sig hårda föroreningsmål för fordonsindustrin. Det sätter Tyskland i linje med mindre, mestadels rika länder som vill förbjuda försäljning av förorenande fordon antingen till 2035 eller tidigare.

”Den nya tyska regeringen står bakom [Europeiska] kommissionens utkast och stöder därmed till fullo slutet för förbränningsmotorn [för personbilar och skåpbilar] i EU sedan 2035,” sa Lemke, från De gröna, i en intervju.

Källa:

17.mar. 2022  12:38 CET

Torsdag

Mineralisering av CO2 kan minska cementproduktionens utsläpp med en tredjedel

Cementproduktion står för cirka sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men en process som kallas CO2-mineralisering kan minska produktionen av växthusgasen med upp till en tredjedel utan extra kostnad, enligt en studie från Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) i Potsdam och Edinburghs Heriot-Watt University.
”Vid CO2-mineralisering reagerar den infångade CO2 med mineraler (t.ex. magnesiumrika eller kalciumrika silikater) och kan lagras permanent – och den resulterande produkten kan till och med ge ytterligare intäkter”, säger IASS och tillägger att mineraliseringsprocesserna kan producera cementtillsatser som kan tillsättas vanlig cement.
Genom att integrera CO2-mineralisering i cementproduktionsprocessen kan CO2-utsläppen minskas med 8 till 33 procent och generera ytterligare vinst på upp till 32 euro per ton, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, fann studien publicerad i Nature.

Källa:

17.mar. 2022  12:30  CET

Torsdag

Danmark: 53 miljoner kvadratmeter tak finns tillgängligt: De takbaserade solcellssystemen kan vara 12 GW till 2030

– 2021 har varit ett positivt år med grogrund för stor optimism. 2021 har bjudit på en stor kapacitetsökning. Här har de stora fälten dragit det stora lasset. Det finns dock ett skärpt intresse för att använda takytor i branschen.

Så låter det från Danska Solcellsföreningen som precis har hållit bolagsstämma. Framstegen har varit så stora att man beräknar att Danmark kommer att runda 12 GW solel på land 2030.

– Solceller har utmärkt sig som en konkurrenskraftig och väl beprövad teknik mätt på pris och prestanda, och inte minst på kvalitet. Tillsammans med solcellernas flexibilitet har vi en teknik som kan implementeras snabbt och bidra till en betydande utbyggnad av förnybar energi i Danmark, säger Flemming V. Kristensen, ordförande i Danska Solcellsföreningen.

Landets solcellsspelare är på gång för att hjälpa de 12 GW att komma igång bra. En av dem är Phønix Tag Energi, som till stor del specialiserar sig på de stora taksystemen.

Källa:

17.mar. 2022  12:17 CET

Torsdag

Vätgasdrömmen: ”I stället för domedagssnack vill jag göra något.”

Efter åtta år och femtielva besvikelser hoppas Per Karlsson snart ha en vätgasanläggning i drift på sin gård på Gotland. Men några utmaningar återstår.

ÄN SÅ LÄNGE GAPAR GRÄSMATTAN TOM framför den överdimensionerade solcellsanläggningen på Gangvidefarm på Gotland. Men röda-vita band markerar var en vätgasanläggning ska placeras. Paret Karlssons dröm om att lagra solenergi i form av vätgas kan bli verklighet i sommar – efter åtta års strävan.

Paret, som driver turistverksamhet på gården, poängterar att de inte är intresserade av att kapa kontakten med elnätet och gå off grid. Tvärtom. Vätgasen ska göra det möjligt att stötta det lokala elnätet med olika elnätstjänster, sälja och köpa både el och effekt, bidra till gårdens elförsörjning och sänka säkrings- såväl som effekttariffer, om allt går enligt planerna.

Källa:

17.mar. 2022  12:10  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Vissa EU-medlemmar vänder sig tillbaka till kol för att minska beroendet av rysk gas

Flera EU-länder har lagt sina planer för utfasning av kol på is, eftersom de skulle fortsätta att förlita sig på naturgasimport från Ryssland.

Istället för investeringar i gasinfrastruktur, förnybar energi eller andra alternativ anses utbyggnaden av kolbrytning vara den snabbaste och mest lönsamma lösningen.

”Det finns en tillfällig roll för kol, som vi hade hoppats skulle vara borta från energimixen i slutet av detta decennium. Men det kommer att stanna längre. Vi kommer att behöva det tills vi hittar alternativa källor.

Tills dess kommer inte ens den grönaste regeringen att fasa ut kol, säger Václav Bartuška, den tjeckiska regeringens energisäkerhetskommissionär, till nyhetssajten Seznam Zprávy.

Källa:

16.mar. 2022  13:55 CET

Onsdag

Mycket talar för en åländsk solcellspark

Vindenergi, solenergi och vätgas. Det är något som vi kommer få se mer av på Åland. I alla fall om de åländska politikerna vill göra allvar av sina löften om att Åland ska bli klimatneutralt 2035.

Tre bolag har anmält intresse av att på väg ut mot Stornäset i Grelsby anlägga en solcellspark. Den tilltänkta solcellsparken skulle täcka 30-50 hektar av den mark som i dag används för skogsbruk och producera solenergi i minst 35 år.

Men att anlägga en solcellspark är långt ifrån problemfritt och som chefen för Landskapets fastighetsverk, Stefan Rumander, konstaterade i gårdagens Ålandstidning är frågan mångfacetterad och en fråga där olika miljöintressen ställs mot varandra.

Källa:

16.mar. 2022  13:37  CET

Onsdag

Frankrike vill ha in anbud på flytande havsvind i Medelhavet

Frankrike har inlett ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för utveckling av två flytande havsbaserade vindkraftsparker på 250 MW i Medelhavet.

Vinnarna av dessa konkurrensutsatta anbudsförfaranden kommer att utses 2023 och de två vindkraftsparkerna förväntas tas i drift 2030.

De två vindkraftsparkerna planeras också att i efterhand kompletteras med två utbyggnader på vardera 500 MW, belägna i närheten.

Den första vindkraftsparken kommer att placeras utanför Narbonne, mer än 22 kilometer från kusten, medan den andra vindkraftparken bör placeras cirka 22 kilometer utanför Fos-sur-Mer, beroende på resultaten av pågående miljöstudier.

Om resultaten av studierna utesluter denna plats kommer den andra vindkraftsparken att placeras i ett område cirka 24 kilometer utanför Roussillon.

Källa:

16.mar. 2022  13:28 CET

Onsdag

Boliden får leverans av Scania ellastbil under våren

Gruvbolaget Boliden tar leverans av en 74-tons elektrisk lastbil från Skåne som strävar efter att minska CO2-utsläppen med 40 % till 2030
En 74 ton tung Scania elektrifierad lastbil kommer att levereras till gruvbolaget Boliden i vår.

Det elektrifierade tunga transportfordonet är ett nyckelelement i gruvbolagets strategi att minska CO2-utsläppen med 40 % till 2030.

Den elektrifierade lastbilen kommer att köras av åkeriet Renfors Åkeri AB på en 30 km lång tur- och retursträcka på allmän väg vid Bolidens gruva i norra Sverige.

Fredrik Allard, chef för E-mobility, Scania, sa att det är viktigt att infrastrukturen hänger med för att fler kunder ska kunna gå över till el.

Källa:

16.mar. 2022  13:23  CET

Onsdag

Ryska gasflöden sjunker till de lägsta sedan invasionen

Rysk gasexport till nordvästra Europa har kommit till de lägsta nivåer sedan Moskvas invasion av Ukraina, visade data från överföringsoperatörer på onsdagen.
Kumulativa flöden via tre stora ledningar låg på 230 mcm/dag för onsdagen, jämfört med 250 mcm/dag på tisdagen.

Volymerna var också bara 10 mcm/dag över där de låg den 24 februari, när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, vilket ledde till hårda västerländska sanktioner som svar.

Flödena via Velke Kapusany-korsningen mellan Ukraina och Slovakien låg på 69 mcm/dag, en minskning med ungefär 9 mcm/dag och de svagaste sedan den 24 februari.

Nord Stream 1-förbindelsen till Tyskland fortsatte att skicka 161 mcm/dag men ingen gas omnämndes för att strömma via Mallnow-punkten mellan Polen och Tyskland.

Källa:

16.mar. 2022  12:13 CET

Onsdag

Volkswagen säger att elbilsförsäljningen kommer att bli lönsam tidigare än väntat

Inför Volkswagen-koncernens årsmöte den 15 mars berättade företaget för pressen att flera av dess elbilsmodeller, inklusive Porsche Taycan, är slutsålda till och med slutet av 2022. Dessutom bidrar hög efterfrågan till att dess elbilsverksamhet blir lika lönsam som sin konventionella bilverksamhet snabbare än väntat.

Enligt CFO Arno Antlitz, ”Vi ser bättre skala, vi ser bättre marginaler, vi ser en hög kundefterfrågan. Ursprungligen trodde vi att det skulle ta två till tre år innan vi ser [vinst]pariteten för ICE och batterielektriska fordon.”

Källa:

16.mar. 2022  12:06  CET

Onsdag

Det blåser mot- och medvind för vindkraften

Det kommunala vetot drabbar utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Under förra året fick nära åtta av tio vindkraftsverk ett nej. Samtidigt vill EU se mer vindkraft för att bryta beroendet av ryska bränslen.

I Sverige görs stora investeringar i bland annat produktion av fossilfritt stål, vätgas och batterier till följd av industrins klimatomställning. Det ökar i sin tur efterfrågan på el kraftigt.

– Sverige kan bli världsledande på de nya marknaderna, och nyindustrialiseringen innebär lokal tillväxt från norr till söder. Att satsningarna förverkligas är avgörande både för industrins konkurrenskraft och för möjligheterna att nå Sveriges klimatmål, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Daniel Badman menar är det enbart är vindkraften som kan byggas ut så snabbt och i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar.

Källa:

16.mar. 2022  12:00 CET

Onsdag

Australiskt genombrott för elektrolysörer lovar världens billigaste gröna vätgas

En australiensisk start-up från University of Wollongong har gjort anspråk på ett stort nytt genombrott som lovar att möjliggöra förnybar väteproduktion på cirka 2,00 USD per kilogram i mitten av 2020-talet – utkonkurrerande väte som härrör från fossila bränslen.

Hysata, som lanserades bara förra året från UOW:s Australian Institute for Innovative Materials (AIIM), sa på onsdagen att genombrottet hade satt företaget på en tydlig väg att kommersialisera världens mest effektiva elektrolysör, och att nå giga-skala produktion av grönt väte genom att 2025.

Som RenewEconomy tidigare har rapporterat bildades Hysata för att kommersialisera den lovande elektrolyserteknologin som utvecklats av ett hårt slagande team vid UOW:s ARC Center of Excellence for Electromaterials Science, ledd av professor Gerry Swiegers.

Källa:

16.mar. 2022  11:50  CET

Onsdag

Svenska kraftnät lämnar klartecken till ökat effektuttag

Med de stora planerade investeringarna i Norrland har Svenska kraftnät fått in mycket stora ansökningar om ökat effektuttag. Genomförda analyser och identifierad investeringar gör att Svenska kraftnät nu kan lämna förhandsbesked om kapacitetsuttag på uppemot 2000 MW.

I en kombination av nyindustrialisering och elektrifiering av bland annat ståltillverkning har Svenska kraftnät fått in ansökningar om kraftigt ökade effektuttag i Norrland. För att i möjligaste mån kunna möta de tidsplaner som industriprojekten arbetar efter har Svenska kraftnät undersökt och analyserat investeringar i transmissionsnätet som möjliggör etappvis ökade uttag så snabbt som möjligt.

– Vi har nu lämnat förhandsbesked om att kunna erbjuda ytterligare uppåt 2000 MW mellan 2028-2030 säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Källa:

16.mar. 2022  11:36 CET

Onsdag

Dansk politisk överenskommelse om att uppnå 6 GW elektrolysmål

En bred politisk överenskommelse har nåtts i Danmark för att stimulera Power-to-X-teknik, inklusive ett anbud på 1,25 miljarder DKK (184 miljoner USD/168 miljoner EUR) för vätgasproduktion, sade ministeriet för klimat, energi och försörjning på tisdagen.

Landets ambition är att distribuera 4 GW till 6 GW elektrolyskapacitet till 2030, vilket är bland de högsta målen i Europa.

Danmark lanserade nyligen en strategi för Power-to-X, eller omvandling av el till grönt väte och andra e-bränslen, som kan användas inom sjöfart, flyg, tunga transporter och industri. Man tittar också på exportmöjligheter.

Det politiska avtalet inkluderar ett anbud på 1,25 miljarder DKK som kommer att ge stöd över 10 år, bättre förutsättningar för att ansluta vind- och solparker till Power-to-X-anläggningar och finansiering för en Power-to-X-arbetsgrupp bland andra åtgärder. Medlen är tänkta att tilldelas i en enda anbudsomgång som beräknas ske tidigast 2023.

Källa:

16.mar. 2022  11:26  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Den franska energijätten TotalEnergies vägrar lämna Ryssland - och går tvärtemot konkurrenterna BP, Exxon och Shell

Energifrågan är i centrum för de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. De stora energibolagen i världen, Exxon, BP och Shell, har meddelat att de lämnar landet. Men det franska energibolaget TotalEnergies fortsätter som förr.

TotalEnergies (tidigare Total) är ett av Europas största bolag med över 100 000 anställda. Bolaget skriver på sin webbplats att det har verksamhet i Ryssland sedan 25 år tillbaka.

Företagets verksamhet i Ryssland innefattar bland annat naturgasproduktion och arktiska energiprojekt. En tredjedel av gasen som TotalEnergies levererar är rysk, likaså en del av oljan.

TotalEnergies har meddelat att det inte sällar sig till den bojkott som övriga västliga energibolag gått in för. TotalEnergies skriver visserligen på sin webbplats att bolaget fördömer kriget mot Ukraina och att det upphör med framtida investeringar.

Källa:

15.mar. 2022  13:55 CET

Tisdag

"Netto noll är inte problemet": Boris Johnson satsar på grön energi som svar på beroendet av Ryssland

Boris Johnson gav ett starkt försvar av sin regerings agenda för utsläpp av koldioxid, och hävdade att västvärldens stora beroende av Moskva för olja och gas har hjälpt till att möjliggöra Kremls brutala invasion av Ukraina.

”Från förstörelsen av Aleppo, till den dödliga användningen av Novichok på Salisburys gator, till det barbari vi för närvarande bevittnar i Ukraina, har Putin kunnat komma undan med för mycket för länge eftersom han har uppmuntrat och utnyttjat en västerländsk beroende av sin olja och gas”, sa premiärministern. ”Det missbruket måste nu upphöra – och vinnarna kommer att vara brittiska konsumenter, den naturliga miljön och själva frihetens sak.”

Storbritannien borde därför ”ta tillbaka kontrollen” genom att snabbt öka förnybar energiproduktion av alla former, hävdade Johnson. ”Förnybar energi är den snabbaste och billigaste vägen till större energioberoende”, stod det i artikeln. ”De är osårbara för Putins manipulationer. Han kanske har handen på kranarna för olja och gas. Men det finns inget han kan göra för att stoppa Nordsjövinden.”

Källa:

15.mar. 2022  13:41  CET

Tisdag

Diagram: Hur mycket olja importerar USA egentligen från Ryssland?

USA. är världens främsta oljeproducent, men importerar fortfarande olja från hela världen. Se de 10 bästa leverantörerna.

Rysslands krig mot Ukraina får oss alla att tänka mer än vi brukar göra på var vår energi kommer ifrån, särskilt vår olja och gas. USA. är världens största oljeproducent, men det är också världens största oljekonsument. Den importerar råolja och petroleumprodukter från hela världen – och den tredje största källan till denna import förra året var Ryssland.

USA. får det mesta av sin importerade olja från sina två närmaste grannar: 2021 kom mer än 51 procent från Kanada och mer än 8 procent från Mexiko. Ryssland kom på tredje plats med knappt 8 procent.

Det kommer nu att ändras, tack vare president Bidens drag på tisdagen att förbjuda U.S. import av rysk olja och gas. För majoriteten av amerikaner kommer den mest omedelbara effekten att märkas vid bensinpumpen, där redan höga priser förväntas skjuta i höjden ännu högre.

Källa:

15.mar. 2022  12:52 CET

Tisdag

USA: Inflationen är på den högsta nivån i 40 år. Är ren energi lösningen?

Under de senaste månaderna har amerikaner lärt sig hur dåligt en ”bra” ekonomi kan kännas. Å ena sidan har lönerna stigit och landets ekonomi växer med sitt snabbaste klipp sedan 1984. Arbetslösheten har sjunkit till bara 3,8 procent.

Men alla dessa vinster kan inte kompensera för en pågående, kraftig ökning av kostnaderna för att leva, äta och köra. Begagnade bilar kostar 41 procent mer än de gjorde för ett år sedan; i vissa områden har kostnaden för en gallon bensin nått $5.

Tack vare en kombination av kriser i försörjningskedjan, höga energikostnader som förvärrades av den ryska invasionen av Ukraina och en växande konsumentefterfrågan har priserna hoppat med 7,9 procent under det senaste året, till det högsta i 40 år. För att parafrasera Bidens State of the Union-tal för några veckor sedan, ”berövar” inflationen amerikaner på alla inkomster.

Källa:

15.mar. 2022  12:49  CET

Tisdag

South Australia kan vara det första stora nätet i världen som går utan synkron generering

South Australia – som redan är ledande i världen inom upptagandet av vind- och solenergi och driver sitt elnät på höga nivåer av förnybar energi – kan bli det första gigawatt-nätet i världen som fungerar utan synkron generering.

Möjligheten har flaggats av den australiensiska energimarknadsoperatören i en av en serie informationsmöten för intressenter som tar reda på förändringar av teknik och driftsprocedurer som en gång var otänkbara, och för vissa energimänniskor fortfarande är det.

South Australia är unikt i världen eftersom det är det första gigawatt-nätet som fungerar på så höga nivåer av vind och sol, som under det senaste året har svarat för 64 procent av den lokala produktionen, enligt AEMO.

Det är också unikt eftersom det – förutom att stänga den sista av sina två kolgeneratorer för sex år sedan – också kör denna höga nivå av förnybar energi utan vattenkraft eller geotermisk energi. Och den stora utmaningen nu är hur man ska ta bort behovet av de kvarvarande fossilbränslegeneratorerna, som i första hand är gas med lite diesel.

Källa:

15.mar. 2022  12:25 CET

Tisdag

Oljebolagens snabba utträde från Ryssland ger glimtar av hopp för energiomställningen

Vi börjar bara förstå omfattningen av den omvälvning som kommer till de globala energimarknaderna i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. En sak är klar: även stora oljebolag, bland världens mäktigaste företag, är mottagliga för allmänhetens påtryckningar. Oljebolagens snabba utvandring från Ryssland och det internationella samarbetet om sanktioner för att hindra Putin, ger en ”glimt av vad som är möjligt” om regeringar skulle agera med liknande brådska för att ta itu med klimatkrisen, rapporterar datajournalisten Nick Ferris.

Vår pågående bevakning av Ukrainakrisen fortsätter med datajournalisten Isabeau van Halms rapportering om hur USA har råd att införa ett förbud mot rysk olja och en titt på hur Kina skulle kunna minska koldioxidutsläppen snabbare med tillgång till billig rysk gas.

Källa:

15.mar. 2022  12:13  CET

Tisdag

Northvolts tredje gigafabrik etableras i Tyskland

Idag tillkännagav Northvolt sin avsikt att etablera en batterigigafabrik i Heide, Schleswig-Holstein, norra Tyskland. Med en årlig potentiell produktionskapacitet på 60 GWh kommer Northvolt Drei leverera ett utbud av hållbart producerade litiumjonbatterier till den europeiska marknaden, tillräckligt för cirka en miljon elfordon.

Den nya gigafabriken ökar Northvolts pipeline av batteritillverkningskapacitet under utveckling till över 170 GWh, och främjar därigenom företaget på sitt uppdrag att leverera batterier på ett sätt som kännetecknas av ren energi och cirkuläritet som skiljer sig fundamentalt från tillvägagångssätt som dominerar den globala industrin idag.

Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt: – Vi är glada över att tillkännage Northvolt Drei – ett projekt som passar väl in i ett lovande framtida kluster av renteknologiska satsningar som växer fram i norra Tyskland och främjar den bredare europeiska övergången mot en hållbar utveckling. samhälle där Tyskland spelar en avgörande roll.

Källa:

15.mar. 2022  11:40 CET

Tisdag

Priset på global solenergi kan falla med 40–55 % till 2030

Den utjämnade kostnaden för el (LCOE) som genereras från solenergi kan sjunka med så mycket som 55 % globalt till 2030 när teknik- och produktionskostnaderna sjunker, har ny forskning från oljebolaget BP visat.

En snabb beräknad expansion av solenergi underbyggs av fortsatta kostnadsfall och stöds av ökad moduleffektivitet och större projektskalor, sa bp i sin senaste Energy Outlook-rapport, som ger en guide till hur det globala energisystemet kan utvecklas under de kommande 30 år.

LCOE för solenergi, inklusive integrationskostnader, faller med 40–55 % till 2030 över de tre scenarierna som ingår i rapporten. Den globala genomsnittliga LCOE för solenergi i energiskalan under första halvåret 2021 var 48 USD/MWh, enligt forskningsorganisationen BloombergNEF.

BP sa att takten i kostnadsminskningarna saktar ner och så småningom platåer under de sista två decennierna av dess utsikter, eftersom fallande kostnader för produktion kompenseras av de ökande kostnaderna för att balansera kraftsystem med ökande andelar av variabla kraftkällor.

Källa:

15.mar. 2022  11:36  CET

Tisdag

Här planeras sex vindkraftsparker till havs utanför Blekinge

Utanför Blekinges kust planeras just nu sex stora vindkraftsparker till havs. Om de blir verklighet skulle de tillsammans producera mångdubbelt mer el än vad som totalt förbrukas i Blekinge varje år.

Sedan årsskiftet har vi berättat om två stora satsningar på vindkraftsparker utanför Blekinges kust. Men de är inte ensamma.

Just nu planerar olika energibolag sex stora vindkraftsparker i havet utanför Blekinge. Det visar en genomgång som SVT har gjort av vilka planer som finns för vindkraft till havs. Här är de olika projekten:

Den förste mars meddelade företaget att planerna återupptas på en vindkraftpark en mil från Nogersund i havet utanför Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Enbart den parken skulle producera 4,3 terawattimmar, det vill säga dubbelt så mycket el som förbrukas i Blekinge på ett år.

Källa:

15.mar. 2022  11:02 CET

Tisdag

Vindkraft- och solcellspark på gång i Grevekulla Ydre kommun

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solcellspark i anslutning till vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande anläggningen. Om solcellsparken får klartecken att byggas kan Grevekulla bli Sveriges första stora hybridanläggning med både sol- och vindkraft.

– Rysslands invasion av Ukraina och den nya säkerhetspolitiska ordningen i Europa aktualiserar behovet av att bli mer oberoende på energiområdet. Genom att bygga ut lokalt producerad förnybar energi kan vi säkerställa både energiförsörjning och klimatmål, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Hybridanläggningen i Grevekulla skulle årligen kunna producera energi motsvarande drygt 25 000 villors hushållsförbrukning av el. Solcellsparken står för cirka en tredjedel.

Källa:

15.mar. 2022  10:58  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Tjugo stater i USA har nu målet 100 procent förnybar energi

År 2021 uppdaterade Delaware, Oregon, North Carolina och Illinois sina RPS- eller CES-policyer medan Nebraska blev den 20:e delstaten att åta sig 100 % ren el år 2050 eller tidigare.

Enligt Energy Information Administration (EIA) stod stater med rättsligt bindande RPS kollektivt för 67 % av den totala detaljhandeln med el i USA 2020. Av de 31 har sju stater icke-bindande eller ambitiösa mål.

Stater använder termer som koldioxidfri, koldioxidneutral, förnybar energi eller ren energi för att definiera sina RPS- eller CES-policyer med definitionerna som varierar från en stat till en annan. Vissa har uttag, som att x% av totalen måste komma från solenergi, medan andra inte gör det.

Källa:

14.mar. 2022  13:33 CET

Måndag

Världens största taksolkraftverk lanseras i Turkiet, 140 MW

Kinas Huawei och turkiska Tosyali Holding bygger solprojektet på taket med en investering på 71 miljoner dollar.
Projektet på 140 MW kommer att bidra till att minska 116 525 MT koldioxidutsläpp från stålindustrin i Turkiet årligen.
Huawei och Tosyali Holding har lanserat världens största solenergiprojekt på taket i Osmaniye-provinsen i Turkiet, enligt ett officiellt uttalande. Huawei är en kinesisk teknikjätte och Tosyali är en ståltillverkare baserad i Turkiet.

Den totala investeringen som görs av företagen kommer att komma upp till 71 miljoner dollar, sade uttalandet. Projektet omfattar byggandet av ett solcellssystem vid en befintlig anläggning i Tosyali i Medelhavsprovinsen.

Företagen uppger att solcellssystemet på taket kommer att ha smarta solcellsväxelriktare från Huawei och kammade in i systemet av SolarAPEX – en av de ledande solenergiinstallatörerna i Turkiet.

Källa:

14.mar. 2022  13:08  CET

Måndag

Sluta finansiera Putins krig med att köpa hans olja

Varje söndag skickar IO ut en veckosammanfattning med de viktigaste berättelserna och ett förord ​​från chefredaktören. Idag: 660 miljoner euro per dag i olja för en diktator som bombar civila.

Krisen i Ukraina leder till direkt energifattigdom till denna prisnivå. Att spara pengar eller byta till mer miljövänliga alternativ, som elbilar eller solpaneler, är bara möjligt för en del av befolkningen. Regeringen vill inte lämna människor ute i kylan, vilket gör det omöjligt att förbjuda olja och gas från Ryssland i nuläget.

Genom att mixtra med priserna nu genom att sänka punktskatter och moms, vilket sker i Nederländerna, går vi miste om en möjlighet att faktiskt göra något åt ​​vårt beroende av gas och olja. Precis som i början av coronakrisen behöver politikerna visa ledarskap och förklara att samhället står vid ett dramatiskt vägskäl. Att vi inte längre vill vara beroende av en diktator som utan anledning invaderar ett grannland och bombar oskyldiga civila. Och att Europa därför borde sluta finansiera hans krig (660 miljoner euro – per dag!) genom att köpa hans bränsle.

Källa:

14.mar. 2022  13:00 CET

Måndag

Kanarieöarna satsar på solvärme från svenska Absolicon

Trots de goda förhållandena för solenergi på Kanarieöarna kommer 65 procent av energi från brännolja och dieselolja. Forskningsinstitutet ITC vill ändra på det och har köpt en anläggning för solånga från Absolicon. Dessutom skjuter regionen till motsvarande 45 miljoner kronor.

Kanarieöarna är kända turistdestinationer, men där finns också industrier som mejerier, bryggerier, och tvätterier. Av energin är 65 procent värme och 35 procent elektricitet. Hälften av värme kommer från eldning av brännolja och resten från dieselolja och andra bränslen.

Kriget i Ukraina har drivit upp oljepriset över $100 och för många av industrierna har energikostnaderna fördubblats.

– Kombinationen av att företagen vill klara Parisöverenskommelsens mål om 1,5 grader och de chockhöjda oljepriserna innebär att intresset för solvärme är mycket stort nu, säger Carlo Semeraro, försäljningschef på Absolicon.

Källa:

14.mar. 2022  12:53  CET

Måndag

Svenska OX2 söker Natura 2000-tillstånd för 5,5-GW vindkomplex utanför Gotland

OX2 AB har lämnat in en ansökan om Natura 2000-tillstånd för en 5,5-GW havsvindkraftspark i vatten inom den svenska exklusiva ekonomiska zonen i Östersjön.

Det svenska företaget berättade på fredagen att tillståndsansökan, som innehåller en miljökonsekvensbeskrivning, nu behandlas av Länsstyrelsen på Gotland.

Den enorma vindkraftparken, kallad Aurora, kommer att ligga mellan Gotland och Öland och kommer att utrustas med upp till 370 havsbaserade vindkraftverk med navhöjder på upp till 370 meter (1 214 fot). Anläggningen förväntas generera cirka 24 TWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka fem miljoner bostäder.

Källa:

14.mar. 2022  12:44 CET

Måndag

Miljardärer Cannon-Brookes, Forrest satsar mer pengar på världens största sol- och batteriprojekt

Miljardärerna Mike Cannon-Brookes och Andrew Forrest har lett ytterligare en stor kapitalanskaffning för Sun Cable, som planerar att bygga världens största sol- och batterilagringsanläggning, och nu tittar på andra projekt i liknande skala.

Sun Cable – som föreslår en solcellsfarm på upp till 20GW, uppbackad av ett batteri på mellan 36GWh och 42GWh – meddelade sent på söndagen att de hade samlat in 210 miljoner USD i en serie B-kapitalanskaffning från befintliga aktieägare.

Insamlingen leddes av Grok Ventures, investeringsföretaget för teknikmiljardären Cannon-Brookes och hans fru, och Squadron Energy, privatägt av järnmalmmiljardären Forrest.

Deras andel av insamlingen avslöjades inte, även om RenewEconomy förstår att deras sammanlagda andel fortfarande är mindre än en halv andel, medan nästan hälften kvarstår i händerna på grundarna David Griffin, VD, och bröderna Mac och Fraser Thompson, som är operativa chefer respektive strategichefer.

Källa:

14.mar. 2022  12:16  CET

Måndag

Tory planerar stor utbyggnad av vindkraftsparker "för att skydda nationell säkerhet"

En massiv utbyggnad av vindkraftsparker över hela Storbritannien behövs nu av nationella säkerhetsskäl, har affärssekreteraren förklarat, eftersom regeringen efter Rysslands invasion av Ukraina överväger genomgripande förändringar av planlagar för att förbättra Storbritanniens energioberoende.

Boris Johnson planerar att avslöja en radikal ny ”energistrategi” inom två veckor för att säkerställa att Storbritannien kan möta sina inhemska behov från en blandning av förnybar energi och kärnkraft. Kriget i Ukraina har medfört ytterligare enorma ökningar av globala priser på fossila bränslen och exponerat länders beroende av utländska förnödenheter.

Anmärkningsvärt är att behovet av fler vindkraftsparker på och till havs – traditionellt ett mycket kontroversiellt ämne i det konservativa partiet – nu talas om inom regeringen som en fråga om säkerhet, snarare än ett sätt att bekämpa klimatförändringarna.

Källa:

14.mar. 2022  12:07 CET

Måndag

Framtidens flygplatser – hubbar för grön energi och elektromobilitet

Elektriskt flyg kräver elektrifierade flygplatser. Det innebär inte bara ett eventuellt behov av att tillverka egen grön el, utan även kunna lagra den. Och utvecklingen behöver komma igång – inom det närmsta decenniet kan de första planen vara i luften, och då måste flygplatserna vara redo.

En flygplats utgör en naturlig länk i dagens transportkedjor. Här möts flera typer av transportslag för att skicka vidare både människor och gods. Och majoriteten av våra transportslag, de står inför en förändring.

– Flygplatserna är en framtida möjliggörare för den här omställningen. Istället för att bara vara transporthubbar, kan framtidens flygplatser även bli energihubbar, säger Hampus Alfredsson, forskare inom elektromobilitet på RISE.

Källa:

14.mar. 2022  11:53  CET

Måndag

Indien lägger till rekordstor solkapacitet på 10 gigawatt 2021: Mercom-rapport

Indien installerade en rekordstor solkapacitet på 10 gigawatt (GW) under kalenderåret 2021, vilket registrerade en ökning på 212 procent från år till år, enligt Mercom India Research.

Landet hade gjort 3,2 GW av solenergianläggningar under 2020, sa undersökningsföretaget i sin senaste rapport.

Den kumulativa installerade kapaciteten för solenergi i Indien var cirka 49 GW i slutet av december 2021, enligt rapporten med titeln ”Annual 2021 India Solar Market Update”.

Källa:

14.mar. 2022  11:44 CET

Måndag

Svensk vindkraftsorder till danska Vestas

Företaget Marhult Vind AB, som ägs av Octopus Energy Group, har beställt 32 MW från den danska vindkraftstillverkaren.

Ordern består av sju V150-4,5 MW vindkraftverk, som kommer att installeras i Marhults vindkraftspark nära Växjö i södra Sverige.

I beställningen ingår förutom själva vindkraftverken ett långsiktigt serviceavtal.

Vindkraftverken är planerade att levereras under andra kvartalet 2023, och vara i drift före årets slut.

Källa:

14.mar. 2022  11:34  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Solceller ska driva Vida Arena i Växjö

Växjö Lakers tecknar idag ett avtal med Växjö Energi om installation och drift av en 1 917 m2 stor solcellsanläggning på Vida Arenas tak. Arenan kommer samtidigt få tio nya laddplatser för bilar.

Växjö Lakers har tillsammans med SHL tre stora hållbarhetsmål, att vara socialt, tekniskt och ekonomiskt hållbara i enighet med FN:s globala mål. Idag står det klart att man genom ett tecknat avtal med Växjö Energi installerar en solcellsanläggning samt laddplatser för bilar som en del av klubbens hållbarhetsarbete.

– Solpaneler och laddstolpar är en del av vår långsiktiga satsning för att skapa en klimatneutral arena. Det känns fantastiskt bra att vi nu kan dra nytta av arenans stora tak och bidra med en hållbar elförsörjning, säger Växjö Lakers vd, Johan Markusson.

– Dessutom kommer VEAB att utöka sitt engagemang kring Växjö Lakers Ungdom där man bland annat går in som tröjpartner, vilket känns väldigt roligt, fortsätter Johan.

Källa:

11.mar. 2022  13:44 CET

Fredag

EU tillkännager plan för 300 miljoner euro för utveckling av vätgasekonomin

Under Clean Hydrogen Partnership ingår 41 forskningsämnen som kommer att finansieras 300 vardera av Europeiska kommissionen och den privata sektorn.
Forskningsämnena tillskrivs bland annat vätgasproduktion, lagring, transport och uppbyggnad av vätgashubbar.
Clean Hydrogen Partnership (CHP) – ett hjärnbarn från Europeiska kommissionen – har efterlyst förslag om 41 olika forskningsämnen med en kostnad på 300 miljoner euro för en omfattande utveckling av väteekonomin. Den ursprungliga planen är att finansiera forskning som kommer att möjliggöra produktion och lagring av väte.

Clean Hydrogen Partnership är ett offentligt-privat företag som strävar efter att utveckla en grön väteekonomi som använder vind- och solkraft. Denna åtgärd är en förlängning av EU:s 2020 vätestrategi där kommissionen försökte använda väte som bränsle, råvara, energibärare och lagring.

Källa:

11.mar. 2022  13:36  CET

Fredag

Oljans frånvaro från EU:s säkerhetsstrategi gör Europa beroende av despoter

EU-kommissionen lanserade denna vecka sin EU:s säkerhetsstrategi för att skydda konsumenter från energiprishöjningar med knappt ett omnämnande av oljeberoende som finansierar Putins krig i Ukraina.

Denna energisäkerhetsstrategi från EU-kommissionen saknar åtgärder för att ta itu med Europas oljeberoende, trots att olja är kassako för Putins krig i Ukraina, säger den gröna gruppen Transport & Environment (T&E).

William Todts, verkställande direktör för T&E, sa: ”En energisäkerhetsstrategi som ignorerar olja är inte värt papperet den är skriven på. Gas är förståeligt nog ett bekymmer, men det är olja som finansierar Putins krig. Med bensinpriser nära 2 euro per liter skickar vi en kvarts miljard till Putin varje dag. Att upphöra med vårt oljeberoende kommer att göra oss säkrare. Från despoter och från klimatförändringar.”

Källa:

11.mar. 2022  13:26 CET

Fredag

Supermaterialet för solceller och lysdioder -Pervoskit

Billiga ämnen i kombination med en enkel och energisnål tillverkningsprocess har gjort perovskit till ett lovande material för optokomponenter. I Linköping finns en forskargrupp som bland annat utvecklar lysdioder med blått ljus i det nya supermaterialet.

– Det är lite av en fattigmanshalvledare, billig att tillverka och ganska tålig för de smutsiga metoder vi använder, säger Max Karlsson som är doktorand i Linköping på institutionen för Fysik, kemi och biologi.

Att materialet är intressant för optokomponenter hänger samman med att det i princip bara är att lägga på en ström så kommer det ut fotoner. Även det omvända gäller, skickar man in fotoner får man ut en ström.
Materialet liknar därmed galliumarsenid mer än kisel.

De första forskningsresultaten på perovskiter för solcellstilllämpningar publicerades runt 2009 och redan 2014 tillverkades den första lysdioden som fungerade i rumstemperatur.

Källa:

11.mar. 2022  13:18  CET

Fredag

Kinesiska Risen Energy levererar solcellsmodul för Sinopecs vätgasprojekt

Den kinesiska solcellstillverkaren Risen Energy ska leverera moduler till energijätten Sinopecs demonstrationsprojekt för grön vätgas i Xinjiang, Kina, som påstås vara världens största solcellsbaserade vätgasproduktionscenter.

Risen kommer att leverera sina mono-PERC TITAN 650W PV-moduler till anläggningen, som ska ha en kapacitet på 361MW, efter att ha vunnit en anbudsprocess.

Risen var ett av fyra företag som ansågs leverera PV-moduler, eftersom Sinopec letade efter en effekt på 650W+ för sin PV-baserade väteproduktion, och Risens 210 mm solcellsmoduler valdes framför andra.

”Storstora PV-moduler är designade för att öka uteffekten och effektiviteten som ett sätt att minska kostnaderna och maximera effektiviteten av PV-produkter, vilket ger ytterligare kraftgenereringsfördelar till kunderna”, sa en chef på Risen Energy.

Källa:

11.mar. 2022  13:11 CET

Fredag

Grön vätgas konkurrenskraftig inom några år

Australiens gröna väteindustri är på framfart och kan vara konkurrenskraftig på den inhemska marknaden redan inom några år. Detta sade Frank Calabria, vd på Origin Energy på en analytikergenomgång under onsdagen.

Nu vill Origin in på marknaden för lokal produktion av förnybart väte inom de närmaste åren och har även som mål på att kunna börja exportera det förnybara vätet innan 2030, enligt Renew Economy.

Origin är operatör för Australiens största koleldade kraftverk, Eraring-kraftverket, som man har för avsikt att avyttra 2025, vilket är tidigare än vad som ursprungligen var planerat.

En energikälla som man nu planerar att ersätta med storskalig batterilagring, solenergi och andra kraftverksprojekt, enligt enligt Renew Economy.

Källa:

11.mar. 2022  12:51  CET

Fredag

Är landbaserad vågkraft nyckeln till att låsa upp prisvärd ren energi från havet?

Många har försökt utnyttja havets kraft för att generera elektricitet, vilket resulterat i flera pinsamma misslyckanden och liten påtaglig framgång. Startup Eco Wave Power hoppas kunna överträffa det stormiga arvet med en radikalt enkel idé: fånga havets energi närmare stranden.
Detta tillvägagångssätt offrar den större energipotentialen hos större havsvågor, men det undviker förstörelsen som sådana vågor orsakar på maskineri. Eco Wave Power installerar och servar sin utrustning på vågbrytare eller sjöväggar, vilket eliminerar behovet av fartyg och dykare.

Grundare och vd Inna Braverman startade företaget 2011 när hon var en 20-åring nyutexaminerad från universitetet med en statsvetenskaplig examen. Efter att ha arbetat som översättare på ett utvecklingsföretag för förnybar energi blev hon övertygad om att vågkraft kunde fungera, men att de flesta företag som provade det misslyckades eftersom de gjorde saker för svårt för sig själva.

Källa:

11.mar. 2022  12:43 CET

Fredag

Storbritannien: Nordsjöolja inte lösning på ryskt beroende - Nicola Sturgeon

Att öka oljan och gasen från Nordsjön är inte en kortsiktig lösning på Europas beroende av rysk försörjning, har första minister Nicola Sturgeon sagt.

Storbritannien och USA förbjuder import av rysk olja, medan EU tar tillbaka sin användning av gas från landet som svar på invasionen av Ukraina.

De skotska konservativa hävdar att ökad produktion i Nordsjön kan bidra till att minska beroendet av Ryssland.

Men Sturgeon sa att det skulle ta år att öppna upp nya olje- eller gasfält.

Hon sa att det bästa steget var att ”påskynda övergången från fossila bränslen” – och uppmanade den brittiska regeringen att agera för att skydda hushållen från energiprishöjningar under tiden.

Källa:

11.mar. 2022  12:24  CET

Fredag

Flytande havsvind kan växa till 14,5 GW kapacitet år 2030

Den flytande vindkraftssektorn till havs kan skjuta i höjden från mitten av 2020-talet när den når kommersialisering och lägger till 14,5 GW kapacitet till 2030.

Den senaste analysen från Clarksons Research antydde att 96 vindkraftsparker skulle kunna flyta under de kommande åtta åren, omfattande cirka 1 300 turbiner. Sektorn, som fortfarande är i utvecklingsstadiet, har för närvarande tio aktiva projekt och åtta i byggnation, totalt 124 MW respektive 165 MW.

Länder med ett betydande antal flytande vindprojekt som redan föreslagits inkluderar Storbritannien med 31,1 GW, Australien med 13,8 GW och USA med 10,7 GW. Enligt Clarksons Research har över 150 potentiella flytande projekt, sammanlagt över 100 GW, lagts fram av utvecklare i 21 länder, med 37 av dessa projekt med namnskyltkapacitet på över 1 GW.

Källa:

11.mar. 2022  11:53 CET

Fredag

USA: Omvandla majsfälten till solel-matodling och det kan driva hela landet

Omvandlingen av de 40 miljoner tunnland etanolmajsodlingar i USA till solenergi-plus-matanläggningar kan generera 1,5 gånger landets elbehov, samtidigt som den driver en 100 % elektrifierad personbilsflotta.
Etanol släpper ut mer växthusgaser än den bensin den ska ersätta. Dessutom underutnyttjar etanol (majs) jordbruk mark, vilket är en av de största resurserna i USA.

Av de 92 miljoner hektar majs som planteras i USA varje år, används ungefär 40 miljoner hektar (1,6 % av landets mark) främst för att mata bilar och öka oktantalet i bensin. Om detta land återanvänds med solenergi, skulle det kunna ge ungefär tre och en halv gånger elbehovet i USA, vilket motsvarar nästan åtta gånger den energi som skulle behövas för att driva alla landets passagerarfordon om de elektrifierade .

Källa:

11.mar. 2022  11:32  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Tyskland: Efterfrågan på solel-lagringssystem i Tyskland ökar i energikrisen

Populariteten för solcellslagringssystem för hem växer i Tyskland, drivet av höga elpriser och den nuvarande energikrisen, och antalet nya installationer stiger med cirka 60 % 2021.

Omkring 141 000 nya solcellslagringssystem sattes upp i tyska hem förra året, vilket bringar det totala antalet sådana installationer i drift till mer än 400 000, sade den tyska solenergiföreningen BSW på onsdagen. Efterfrågan förväntas växa ytterligare som ett svar på kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Köpet av en solcellsanläggning och ett lagringssystem anses vara ett uttalande om energioberoende av ett ökande antal hushåll, säger BSW:s verkställande direktör Carsten Koernig. Elbilar får också fler att byta till solenergi och lagringsteknik, enligt honom.

Källa:

10.mar. 2022  13:01 CET

Torsdag

Inget behov av att bränna möbler längre, solenergi värmer upp de fattigas hem

I den ungerska byn Tiszabő håller solenergi husen varma och fattiga familjer får värmare för att ta sig igenom vintersäsongen.
Uppvärmning och varma plantskolor är inte standard i vissa av Ungerns landsbygdsområden. Under programmet ”Felzárkózó Települések” (Uppgradering av städer och byar) planeras sociala solkraftverk att byggas på 300 missgynnade platser över hela landet. Familjer med små barn kommer att ha nytta av energin och kunna ta sig igenom de kalla och hårda vintrarna.

Värmarna är anslutna till säkra eluttag och förskottsmätare har installerats av E.ON i hushåll som omfattas av programmet. HCSOM använder all energi som genereras av solkraftverket för att ladda mätarna för de familjer som har blivit utvalda att delta i programmet.

Källa:

10.mar. 2022  12:45  CET

Torsdag

Norge: Klimatministern vill använda de extra oljeintäkterna till gröna investeringar

Kriget i Ukraina och gaskrisen i Europa ger Norge enorma petroleumintäkter. De borde gå för en grön omställning, säger klimat- och energiminister Espen Barth Eide.

– Det är fruktansvärt för världen, men isolerat för den norska ekonomin är det här en win-win, säger Espen Barth Eide till Dagens Næringsliv.

Norges intäkter från försäljning av olja och gas kan bli så mycket som 1 750 miljarder norska kronor i år till följd av höjda priser, enligt en beräkning som tidningen rapporterade på onsdagen.

Regeringen räknar med att få 277 miljarder NOK i intäkter från petroleumverksamheten i år, men de kan bli sex gånger så höga.

Han tror att Norge kan göra skillnad för Europa inom batteriindustrin, avskiljning och lagring av koldioxid och väte.

Källa:

10.mar. 2022  12:25 CET

Torsdag

Batteritillverkare bojkottar litium

Priset på litiumkarbonat fortsätter att stiga och den stora battericelltillverkaren CATL har nu som svar inlett en köpbojkott.

Det berättar sajten Digitimes med hänvisning till kinesiska media.

Priset på litiumkarbonat är tio gånger högre idag än det var i början av förra året. Den yttersta orsaken är ökad efterfrågan från tillverkare av litiumjonbatterier. Bristen var väntad varför företag köpt på sig extra lager, vilket drivit upp priserna ännu mer.

CATL ska ha bestämt sig för att stoppa inköp när priset per ton litiumkarbonat översteg cirka 730 000 kronor, vilket det gör nu.

Även BYD och flera katodmaterialfabriker ska nu ha stoppat inköp.

Kina har startat ett stimulansprogram för att öka produktion och återvinning av litium och nickel, men det kommer inte att hinna ge resultat i år.

Källa:

10.mar. 2022  12:15  CET

Torsdag

LKAB kommer utvinna många åtråvärda metaller från sitt restavfall

Efter stora satsningar på prospektering kan LKAB rapportera en fortsatt ökning av mineralreserver och mineraltillgångar, och för första gången redovisa mineraltillgångarna på sällsynta jordartsmetaller.

Järnmalmsreserverna i Kiruna ökar från cirka 700 till drygt 800 miljoner ton, vilket betyder att den nuvarande huvudnivån 1365 får en förlängd livslängd från år 2035 till 2046. I Malmberget ökar reserverna med 30 miljoner ton till knappt 300 miljoner ton, vilket även där ökar livslängden ovanför dagens huvudnivåer. I Svappavaara minskar visserligen reserverna i Leveäniemigruvan på grund av brytning, men mineraltillgångarna i Gruvberget ökar väsentligt efter betydande prospekteringsborrning.

Totalt har LKAB idag funnit reserver och mineraltillgångar på cirka 4 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna. Sedan starten 1890 har LKAB hittills brutit totalt drygt 2 miljarder ton. Förutom järnmalm finns apatit i LKAB:s malmer, ett fosfatmineral som innehåller fosfor. Fosfor är en kritisk råvara för Europa och ett viktigt näringsämne som återfinns i mineralgödsel. Utan användning av mineralgödsel skulle världens jordbruksproduktion minska med hälften.

Källa:

10.mar. 2022  11:57 CET

Torsdag

Kriget i Ukraina är en beslutspunkt – banker borde sluta finansiera fossilbränsleindustrin för alltid

Framförallt är det uppenbart att världens banker amoraliskt har arbetat för att bygga upp Rysslands olje- och gasindustri, industrin som finansierar den ryska armén och den industri som Vladimir Putin har använt som en gosa i decennier för att hålla Europa krypande. Och det var därför vi jublade så högt i tisdags när president Biden – som en del av sitt förbud mot rysk olja – sa till amerikanska banker att inte göra några nya investeringar i Putins olja. Som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky twittrade slår det mot hjärtat av Putins krigsmaskin.

Och det är vad mer än en miljon människor runt om i världen – och mer än 75 framstående icke-statliga organisationer – har krävt. Faktum är att Wall Street och bankerna måste gå längre och stoppa den pågående finansieringen av fossila bränslen överallt, eftersom de är autokratins bålverk och den naturliga världens död. Ju tidigare vi ersätter olja, gas och kol med billig, säker förnybar energi, desto snabbare kan vi alla leva i fred.

Källa:

10.mar. 2022  11:53  CET

Torsdag

Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar.

Med en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige går det att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan fram till 2045. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers genomfört.

– Idag är det två till tre gånger dyrare för sjöfarten att välja ett förnybart drivmedel framför ett fossilt, vilket hittills hållit tillbaka sjöfartens omställning. Men de förnybara alternativens konkurrenskraft har nyligen förbättrats genom beslutet om ett stöd för svensk biometanproduktion.

Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnadsskillnaderna mer eller mindre jämnas ut, säger Karl Jivén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Källa:

10.mar. 2022  11:49 CET

Torsdag

Danska företagen Ørsted och Maersk i samarbete om en stor PtX-anläggning i USA

AP Møller – Maersk och Ørsted har undertecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett partnerskap för en ny Power-to-X-anläggning i USA, som kommer att leverera en rekordmängd gröna bränslen till sjöfartsindustrin.

– Partnerskap med stora köpare av gröna bränslen, som Maersk, är en viktig del av Ørsteds strategiska resa, då vi utökar våra Power-to-X-aktiviteter över hela världen och arbetar mot vår ambition att bli en global ledare inom förnybart väte och gröna bränslen .

Ørsted kommer att utveckla en Power-to-X-anläggning med en kapacitet på 675 MW på den amerikanska Gulf Coast. Anläggningen kommer att producera ca. 300 000 ton e-metanol årligen, som Maersk kommer att köpa till sin framtida flotta på 12 metanoldrivna fartyg.

Källa:

10.mar. 2022  11:37  CET

Torsdag

Vindkraft och stabilt elnät ger väteekonomin ett kick

Både Finland och resten av Europa behöver en omställning till vätgas. Men hur snabbt det kan gå och när det blir lönsamt är oklart. Kriget i Ukraina innebär att tidigare scenarier kanske inte längre gäller. För Finland innebär väteekonomin en möjlighet, visar en färsk undersökning Statsrådet låtit göra.

Slutar rysk naturgas och olja att flöda till Europa innebär det stora förändringar i energiutbudet. En övergång mot väteekonomin är på gång men hur den övergången påverkas av kriget i Ukraina klarnar först senare.

Naturgasen är just nu på många håll viktig för framställningen av väte och om tillgången till rysk naturgas minskar behövs andra sätt att producera väte.

Källa:

10.mar. 2022  11:27 CET

Torsdag

Kalifornien vill använda elbilar för att backa upp elnätet

General Motors och Pacific Gas and Electric tillkännagav denna vecka ett gemensamt pilotprogram för att testa hur GM:s elfordon kan hjälpa Kaliforniens kunder att hålla lamporna tända, antingen genom att tillhandahålla reservkraft till hemmen under strömavbrott eller mata tillbaka energi till nätet när efterfrågan är särskilt hög.

Det är ett viktigt steg mot att göra det möjligt för elbilar att bli stora batterier på hjul.

Idén bakom piloten är bedrägligt enkel: En elbilsägare kopplar in sin bil till en laddare hemma, och istället för att elektricitet bara flödar in i bilens batteri, kan elektricitet också flöda ut ur det för att ge ström till byggnader – ett koncept som kallas ”fordon -to-grid”, vilket i huvudsak gör bilen till en förlängning av själva elnätet.

Källa:

10.mar. 2022  11:22 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Den här miljardären vill köpa upp Australiens kolanläggningar - bara för att lägga ner dem

De flesta miljardärer har ett ganska dåligt rykte när det kommer till klimatförändringar. Inte Mike Cannon-Brookes.

Cannon-Brookes, medgrundare av mjukvarujätten Atlassian och den tredje rikaste personen i Australien, är känd för att vara en angelägen anhängare av den globala övergången till förnybar energi – och en ganska högljudd kritiker av sitt lands brist på handling.

Cannon-Brookes är frustrerad över regeringens ignorering av klimatoro och tror att han kan göra skillnad. Förra året utlovade han 350 miljoner dollar (313 miljoner euro) i personliga medel för att finansiera ideella organisationer som bekämpar klimatförändringar och investera i projekt som främjar ren energi.

Källa:

9.mar. 2022  15:11 CET

Onsdag

Små "skyskrapor" hjälper bakterier att omvandla solljus till elektricitet

Forskarna, från University of Cambridge, använde 3D-utskrift för att skapa rutnät av höga ”nanohus” där solälskande bakterier kan växa snabbt. Forskarna kunde sedan extrahera bakteriernas spillelektroner, överblivna från fotosyntesen, som kunde användas för att driva liten elektronik.

Andra forskarlag har extraherat energi från fotosyntetiska bakterier, men Cambridge-forskarna har funnit att om de får rätt typ av hem ökar mängden energi de kan extrahera med över en storleksordning. Tillvägagångssättet är konkurrenskraftigt mot traditionella metoder för generering av förnybar bioenergi och har redan nått effektivitetsvinster för solenergi som kan konkurrera ut många nuvarande metoder för generering av biobränsle.

Deras resultat, rapporterade i tidskriften Nature Materials, öppnar nya vägar för generering av bioenergi och tyder på att ”biohybrid” solenergikällor kan vara en viktig komponent i energimixen utan koldioxid.

Källa:

9.mar. 2022  15:00 CET

Onsdag

Hur Ukrainakrisen "har öppnat dörren för grön vätgas och ammoniak"

Grön vätgas blir allt mer konkurrenskraftigt i takt med att tekniken förbättras och priserna på fossila bränslen stiger
Bild: Grön vätgas blir allt mer konkurrenskraftigt i takt med att tekniken förbättras och priserna på fossila bränslen stiger
Stigande gaspriser i kölvattnet av Rysslands invasion har gjort väte och ammoniak som produceras med förnybara energikällor allt mer konkurrenskraftiga, visar studien
Grön vätgas och ammoniak som produceras med förnybar el blir allt mer konkurrenskraftiga med fossildrivna etablerade företag i många delar av världen, delvis tack vare stigande gaspriser i…

Källa:

9.mar. 2022  14:53 CET

Onsdag

Sverige bidrar med 18 miljoner euro till hållbar gruvdrift

Nya medel från Swedish Mining Innovation omfattar 26 projekt inom ett brett spektrum av sektorer och bidrag till innovationstävlingen kan lämnas in före den 17 maj.
Swedish Mining Innovation har fyrdubblat sin innovation och budget för hållbar gruvdrift till över 18 miljoner euro.

Den nya finansieringen täcker 26 projekt inom ett brett spektrum av sektorer, från störande kommunikationsteknik till batteriåtervinning i industriell skala och säkra arbetsmiljöer.

”Det finns en stor bredd i årets godkända projekt”, säger Lawrence Hooey, teknik- och innovationschef på Swedish Mining Innovation.

Källa:

9.mar. 2022  14:37 CET

Onsdag

EU ska bli oberoende av rysk gas till 2030

Fler gasleverantörer, ökade satsningar på sol- och vindel och mer biogas och grön vätgas. Så ska EU bli oberoende av rysk naturgas fram till 2030. Samtidigt ska möjligheten att ge stöd till energikunderna fortsätta och prismekanismerna ska ses över, enligt EU-kommissionens nya plan: RepowerEU.

– It´s hard, it´s bloody hard, but it´s possible, inledde en engagerad Frans Timmermans, EU-kommissionär med ansvar för den gröna given, presskonferensen när han presenterade EU:s nya förslag för att minska beroendet av rysk fossila bränslen och snabba på den gröna omställningen: RepowerEU.

Källa:

9.mar. 2022  14:17 CET

Onsdag

Energilagringssystem förbättrar försörjningstryggheten i norska Arktis

Det franska batteriteknikföretaget Saft har vunnit ett kontrakt för att tillhandahålla ett energilagringssystem (ESS) för samhället Longyearbyen på Svalbard, ögruppen i den norska arktiska regionen.

Lösningen kommer att inkludera ett 6MW/7MWh litiumjonsystem inrymt i sex behållare, samt kraftomvandlings- och styrsystem.

Joachim Karlsen, Longyearbyen kommuns projektledare säger: ”Vi valde Saft efter en konkurrensutsatt anbudsprocess som utvärderade pris, kvalitet och leveransförmåga. En aspekt vi särskilt gillade med Saft är dess erfarenhet och bevisade höga tillförlitlighet med liknande system för avlägsna samhällen i norra Kanada och Alaska. Det har gett oss extra trygghet att deras team har vad som krävs för att leverera detta komplexa projekt under tuffa arktiska förhållanden och att deras teknik kommer att ge oss tillförlitlighet och leveranssäkerhet.”

Källa:

9.mar. 2022  14:04 CET

Onsdag

Ny prognos, rekryteringsbehov av vindkrafttekniker 2022-2025

Vindkraftcentrum, tillsammans med Svensk Vindenergi och Uppsala Universitet Campus Gotland, gör årligen en bedömning av rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker för kommande år. Detta används av Myndigheten för yrkeshögskolan och andra aktörer för att säkerställa medel för utbildningar och planering av kampanjer för att locka fler till yrket.

Enligt Svensk Vindenergis kvartalsstatistik q4 2021 fanns 4 835 vindkraftverk i drift vid årsskiftet 2021-2022, en ökning med 472 verk från föregående årsskifte. Vid utgången av år 2024 förväntas antalet vindkraftverk öka till 5 777. Teknikutvecklingen, med högre vindkraftverk och mer installerad effekt per verk gör att årsproduktionen (GWh) ökar betydligt mer än installerad effekt (GW) och antal verk.  

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nationella vindkraftsstrategi tar sikte på 80 TWh landbaserad vindkraft år 2040. Den havsbaserade vindkraften kan komma att öka snabbt under 2030-talet. Ett sextiotal havsbaserade vindkraftsprojekt har offentliggjorts och ett flertal tillståndsansökningar kommer att lämnas in under de kommande åren. 

Källa:

9.mar. 2022  13:53 CET

Onsdag

Den nederländska solenergimarknaden växte förra året med 3,3 GW

Landets ackumulerade installerade solcellseffekt nådde 14,3 GW i slutet av 2021. Den nederländska solenergimarknaden växte förra året med 3,3 GW i nyutvecklad kapacitet, vilket drev Nederländernas kumulativa siffra till mer än 14,3 GW, enligt den holländska centralbyrån för Statistik.

Som jämförelse nådde nyinstallerade solcellssystem 2,93 GW 2020, 2,57 GW 2019, 1,69 GW 2018 och 853 MW 2017.

Enligt myndigheten höjde den stora ökningen av solkapaciteten – och vindkraftens, som växte med cirka 1,1 GW förra året – andelen elproduktion från förnybar energi i landet till 33 %, vilket kan jämföras med 27 % 2020 .

Källa:

9.mar. 2022  13:46 CET

Onsdag

Rekordstort solcellskluster tas i drift utanför Berlin

Det blir premiär för storskalig batterilagring när Tyskland nu tar sitt och ett av Europas största solcellskluster i drift. Klustret ligger i närheten av byn Gottesgabe nordost om Berlin ska förse c:a 140 000 hushåll med el och kommer tack vare sin lagringsteknik kunna stabilisera elnätet även mörka vinterdagar. ”Nordöstra Tysklands ljus- och klimatförhållanden är inte olika de vi har i Skåne. Därför har vi stora förhoppningar om att kunna använda samma teknologi hos oss i södra Sverige,” säger EnBW Sveriges vd Mads Miltersen. Parken är byggd helt utan subventioner.

Falkenberg. Det har gått knappt ett år sedan EnBW tog Tysklands hittills största solkraftverk i drift, solkraftparken Weesow-Willmersdorf nära Berlin. Nu tas ytterligare två så kallade XXL-solparker i drift med vardera cirka 150 megawatt (MW) – vid byarna Alttrebbin och Gottesgabe. Tillsammans bildar de tre projekten ett solcellskluster på cirka 500 MW och utgör ett betydande bidrag till i Tysklands förnybara energiförsörjning.

Källa:

9.mar. 2022  13:06 CET

Onsdag

Storskalig solpark agrivoltaic byggs i Fellingsbro

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, ska kommunägda Linde energi bygga Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik företaget tänker använda där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av marken för odling av vall.

– Linde energi jobbar långsiktigt och målmedvetet med att öka andelen lokalproducerad, förnybar energi. Vi har noga följt utvecklingen inom solenergi och den agrivoltaiska tekniken gör det möjligt för oss att förena många värdeskapande nyttor. En bonus i sammanhanget är att Solvallen inte bara blir länets största markförlagda solpark, utan även Nordens största solpark i sitt slag, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

Källa:

9.mar. 2022  10:38 CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Mot batterier som packar dubbelt så mycket energi per kg

En metod för att stabilisera gränssnitten i solid-state litiumjonbatterier öppnar nya möjligheter.

I den ändlösa jakten på att packa mer energi i batterier utan att öka deras vikt eller volym, är en särskilt lovande teknik solid-state-batteriet.
I dessa batterier ersätts den vanliga flytande elektrolyten som bär laddningar fram och tillbaka mellan elektroderna med ett fast elektrolytskikt.
Sådana batterier skulle potentiellt inte bara kunna leverera dubbelt så mycket energi för sin storlek, de skulle också praktiskt taget kunna eliminera brandrisken förknippad med dagens litiumjonbatterier.

Men en sak har hållit tillbaka solid-state-batterier: Instabilitet vid gränsen mellan det fasta elektrolytskiktet och de två elektroderna på vardera sidan kan dramatiskt förkorta livslängden för sådana batterier.

Källa:

8.mar. 2022  15:30 CET

Tisdag

Lokalt producerad grön vätgas till Inlandsbanan

Inlandsbanan AB och Plagazi AB har skrivit på en avsiktsförklaring för att samarbeta kring produktion och distribution av grön vätgas. 

Plagazi har tagit fram en teknologi för att utvinna grön vätgas från icke återvinningsbart avfall. Det är en process som är helt utan miljöfarliga restprodukter.

Inlandsbanans 100 mil långa järnväg från Gällivare till Mora ägs av de 19 kommuner längs banan. Inlandsbanan förvaltas av IBAB som har nyttjanderätten till Inlandsbanan och är infrastrukturförvaltare.

Inom fem år har IBAB som avsikt att upprusta Inlandsbanan för att öka kapaciteten på banan. Samt en övergång till vätgasdrift på banan vilket skulle innebära ett behov av cirka 20 000 ton vätgas per år. 

Källa:

8.mar. 2022  15:22 CET

Tisdag

Mer vind och solenergi i EU för att hjälpa till att minska rysk gasimport

Att påskynda tillstånd för vind- och solenergi, diversifiera gasförsörjningen och göra det bästa av befintliga energikällor med låga koldioxidutsläpp är viktiga steg för att minska EU:s import av rysk gas med mer än en tredjedel inom ett år, enligt Internationella energibyrån (IEA). .

EU importerade 155 miljarder kubikmeter naturgas från Ryssland 2021, vilket motsvarar ungefär 45 % av EU:s totala gasimport och nästan 40 % av dess gasförbrukning. IEA släppte en ny rapport denna månad, en 10-punktsplan för att minska EU:s beroende av rysk naturgas, som beskriver de steg som behövs för att minska gasimporten med mer än 50 miljarder cu m inom ett år. Planen är helt förenlig med EU:s europeiska gröna avtal och Fit for 55-paketet.

Källa:

8.mar. 2022  15:05 CET

Tisdag

Hamburg vill bli Europas största vätgasnav 2030

Förra veckan tillkännagav myndigheterna i Hamburg en ny strategi för import av väte, som planerar att uppgradera den viktiga hamnen i hansestaden med lagrings- och rörkapacitet. Tanken bakom strategin är att göra hamnen till en viktig ingångspunkt för import av grönt väte från utlandet.

Planen presenterades av Hamburg Authority for Economy and Innovation (Behörde für Wirtschaft und Innovation) – den syftar till att öka stadens nuvarande position på vätgasscenen. Trots planer på att öka lokal produktionskapacitet till 550 megawatt till 2030, säger myndigheterna att efterfrågan bara kommer att öka.

Dessutom syftar planen till att integrera Hamburg i den tyska nationella infrastrukturen och hjälpa till att möta den europeiska efterfrågan på vätgas som ett internationellt nav.

Källa:

8.mar. 2022  15:01 CET

Tisdag

Tyska forskare satte nytt världsrekord i tandemsolcellseffektivitet

Den sydkoreanska solcellstillverkaren Hanwha Q Cells och det tyska hållbara forskningscentret Helmholtz-Zentrum Berlin har satt ett nytt världsrekord på 28,7 % för 2-terminal tandem solcellseffektivitet.

Rekordet följer tre år av gemensam forskning i Tyskland av de två organisationerna, i ett försök att skapa en tandemsolcell som består av en kiselbaserad Q.ANTUM-bottencell och en perovskitbaserad toppcell.

Att uppnå den nya rekordeffektiviteten på 28,7 % är en förbättring med en hel procentenhet jämfört med 2020 års rekordvärde på 27,8 %, som oberoende verifierades av Fraunhofer ISE Callab.

Källa:

8.mar. 2022  14:51 CET

Tisdag

Sydsveriges största batterienergilager bidrar till balans i elsystemet

Den 8 mars 2022 invigs södra Sveriges största batterienergilager i Falkenberg. Systemet kommer att bidra till stabilitet i det nordiska elsystemets sydligaste elområde, SE4, genom att mata in effekt i nätet vid störningar som riskerar att orsaka elavbrott för elkonsumenterna.

Anläggningarna i Falkenberg har byggts och drivs av Primrock AB, ett innovativ energiföretag som tillhandahåller distribuerade balans- och kapacitetstjänster till det svenska elsystemet. Systemen i Falkenberg har en effekt på 5,4 MW och kan vid en störning tillhandahålla effekt som motsvarar det genomsnittliga behovet hos ca 2000 villor.

Källa:

8.mar. 2022  14:40 CET

Tisdag

Kaliforniens förespråkare för ren energi uppmanar tillsynsmyndigheter att satsa ännu mer på havsbaserade vindenergi

Renenergigrupper uppmanade Kaliforniens tillsynsmyndigheter att sätta djärva havsbaserade vindenergiplaneringsmål för staten vid en workshop i California Energy Commission (CEC) som hölls på torsdagen.
”Flera decennier av havsbaserad vindindustrierfarenhet och akademiska studier har definitivt visat att att gå stort är en av de viktigaste nycklarna för att nå framgång med denna anmärkningsvärda rena energiteknik i Kalifornien och andra amerikanska och globala marknader,” Adam Stern, verkställande direktör för Offshore Wind California, sa vid mötet.
Förra året antog lagstiftare i Kalifornien Assembly Bill 525, som instruerade CEC att kvantifiera ”den maximala möjliga kapaciteten för havsvindkraft för att uppnå fördelar med tillförlitlighet, skattebetalare, sysselsättning och utsläpp av koldioxid”, samt skapa 2030 och 2045 havsvindplaneringsmål för ange senast i juni.

Källa:

8.mar. 2022  12:04 CET

Tisdag

Philips, Heineken, Nouryon och Signyfy går samman och köper finsk vindkraftsel

I december 2020 tillkännagav Royal Philips ett konsortium med HEINEKEN, Nouryon och Signify i ett unikt paneuropeiskt avtal om grön energi som säkrar ytterligare förnybar el i Europa. Detta konsortium är en viktig byggsten för Philips åtagande att förbli koldioxidneutral i sin verksamhet och hämta 100 % av sin el från förnybara källor.

Affären härrörde från de fyra företagens sammanslagna vision om långsiktigt grön energistöd ledde till byggandet av 35 nya vindkraftverk. Mutkalampi kommun i Mellersta och Norra Österbottens regioner i Finland kommer att vara hem till vindkraftsparken, utvecklad och ägd av Neoen, en fransk oberoende kraftproducent, som förväntas vara helt igång i början av 2023. När den är i produktion kommer den att ha en förväntad produktionsvolym på 330 GWh per år – motsvarande elförbrukningen för 40 000 hushåll.

Källa:

8.mar. 2022  11:59 CET

Tisdag

Johnson: Ny energiförsörjningsstrategi kommer att påskynda övergången från rysk gas

Den brittiska regeringen kommer att föreslå en ny energiförsörjningsstrategi som skulle se att den använder mer av sina egna fossila bränslen eftersom den svarar på behovet av att diversifiera sin energiförsörjning i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina, sade Boris Johnson.

Efter en konferens med Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Nederländernas premiärminister Mark Rutte på måndagen, tonade Johnson ner utsikterna till ett förbud mot rysk olja och gas men sa till reportrar att ”vi måste intensifiera vår självförsörjning som en övergång med mer kolväten , men vad vi också behöver göra är att satsa på mer kärnkraft och mycket mer användning av förnybar energi.”

Han insisterade dock på att Storbritannien inte skulle överge sina åtaganden om koldioxidminskning.

Källa:

8.mar. 2022  11:48 CET

Tisdag

Danska Copenhagen Energy bygger Australiens största havsvindpark

En massiv 3GW havsbaserad vindkraftpark – den största i Australien hittills – föreslås för vatten utanför sydvästra västra Australiens kust, omfattande upp till 200 turbiner som ska installeras i Geographe Bay, ungefär 130 km söder om Perth.

Breda planer för Leeuwin Offshore Wind-projektet lämnades in till den federala regeringen förra veckan av ett relativt nytt danskt företag Copenhagen Energy, med många av de detaljerade designparametrarna ännu inte fastställda.

Hittills inkluderar förslaget installation av havsbaserade vindkraftverk och tillhörande plattformar för transformatorstationer till havs i Commonwealth Waters, med elektriciteten som ska föras till land via exportkablar som kommer att korsa statliga vatten till land på land, inom Shire of Harvey.

Källa:

8.mar. 2022  11:32 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

De fem största elbilsbatteritillverkarna

Globala installationer av elbilsbatterier fördubblades 2021 till 296,8 GWh jämfört med år 2020. Topp 5 EV-batteritillverkare i världen – CATL, LGES, Panasonic, BYD, SK On
Framsteg inom elfordonsbatterier (EV) och deras tillhörande teknologier lockar äntligen individers intresse att köpa elbilar, vilket bidrar till tillväxten av elbilsbatterier. De bästa tillverkarna av elbilar i världen är de främsta bidragsgivarna till branschens tillväxt.
Produktionens omfattning utgör ett lackmustest om marknadens preferenser. Nya framsteg som litiumjonbatterier, snabbladdning och bättre körsträcka har hjälpt elbilar att bli mer passagerarvänliga.

Intressant nog innehåller de 5 bästa batteritillverkarna ”bara” 2 kinesiska tillverkare i en lista som domineras av Asien, även om en utvidgning av listan kommer att lägga till mycket mer till topp 10. CATL och BYD på nr 1 och nr. 4 respektive, medan Japans Panasonic på nr. 3, och Sydkoreas LG Energy-lösningar och SK On på nr. 2 och 5 kompletterar listan.

Källa:

7.mar. 2022  17:01 CET

Måndag

”Svenska kraftnät borde få en utökad roll på elmarknaden”

– Den nuvarande marknadsmodellen är inriktad på att optimera marknaden på kort sikt. Det är svårt att få fram långsiktiga signaler så att företag vågar investera i produktion, särskilt när det är så långa ledtider. Man måste nog ha en större plan. Jag tycker att Svenska kraftnät borde få en utökad roll att se till att det byggs ny produktion där det behövs för att upprätthålla leveranssäkerheten utöver att förstärka transmissionsnätet. De samhällsekonomiska kostnaderna att bygga lite för mycket är mindre än att det finns brister i systemet.

Nu höjs röster från vissa håll att exportera mindre el – vad säger du om det? – Vår elexport tränger undan fossil elproduktion och gör stor miljönytta. Det blir effektivare för alla och ger ett mer tryggt system. Sedan är det viktigt att samtidigt ha nationell och lokal försörjningssäkerhet – till exempel att kunna koppla om till ödrift genom kraftvärmeverk.

Källa:

7.mar. 2022  16:23 CET

Måndag

En massiv utbyggnad av inhemsk förnybar energi stoppar krig, inte bara klimatförändringar

Hans-Josef Fell på Energy Watch Group säger rakt ut att en massiv expansion av inhemsk förnybar energiproduktion under det senaste decenniet inte bara skulle ha räddat planeten från en framtida klimatkatastrof, den skulle stoppa krig idag.

För det första kommer 70 % av Rysslands statliga intäkter från avtal om olja, naturgas, kol och kärnenergi. Statliga intäkter finansierar dess militär. För det andra kommer ett EU som är beroende av import från alla geopolitiska motståndare alltid att kämpa för att införa sanktioner mot det.

Fell förklarar att om EU minskar energiimporten från Ryssland kan det inte lätt få tillgångar från andra håll, vilket leder till ytterligare prishöjningar, mer inflation, ekonomiska svårigheter och därmed politiska konsekvenser på hemmaplan. Att vända beroendet av import kommer att ta tid och Europa betalar nu för bristen på framförhållning, säger Fell.

Källa:

7.mar. 2022  16:15 CET

Måndag

Teslas gigafabrik i Berlin kommer att påskynda övergången till elbilar

Få nya affärsrubriker har väckt så mycket prat i Tyskland som ankomsten av Teslas ”gigafactory” nära Berlin, som kommer att bryta ut hundratusentals elbilar i förbränningsmotorns födelseland.
Anläggningen kommer att skaka om bilindustrin i Tyskland och Europa, och påskynda den regionala utvecklingen, samt övergången till elektrisk mobilitet. Efter en lång och utdragen process beviljade myndigheter projektet ett slutgiltigt villkorat tillstånd den 4 mars.

Alla är inte ett fan, med några lokalbefolkningen som hävdar att växten kommer att skada miljön. [UPPDATERING 7 mars: Villkorligt tillstånd beviljat]

Källa:

7.mar. 2022  16:11 CET

Måndag

Accelererande teknikutveckling för vindkraften

De senaste 20 åren har vindkraftverken blivit allt större, och faktum är att Sverige och Finland nu är de länder i världen som går först med att driftsätta ny teknik kommersiellt. Det är i Norden de största landbaserade vindkraftverken byggs på kommersiella villkor. Svensk Vindenergi har djupdykt i data om turbinstorlekar och utvecklingstakten.

– Att den senaste tekniken används i Norden före andra marknader har flera anledningar. Konkurrensen på den nordiska elmarknaden tuff, vilket tvingar aktörerna att hela tiden utvecklas. Dessutom har både Sverige och Finland en terräng och ett vindklimat som gynnar stora turbiner. Rotorn måste upp över trädtopparna och vinden oftast halvstark vilket gör stora rotorer nödvändiga för lönsamhet. Och sist men inte minst har tillstånd beviljats för relativt höga totalhöjder och stora maskiner. Inte minst i Finland är tillstånd upp emot 300 meter vanligt vilket möjliggör att stora turbiner används, säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Källa:

7.mar. 2022  16:05 CET

Måndag

Unikt batterilager säkrar framtidens elberedskap

Elkonsumtionen måste stämma överens med produktionen för att elnätet ska fungera optimalt. Dock är det svårt att uppskatta hur mycket el som konsumeras och hur mycket produktion som krävs.  Norconsult, på uppdrag av Borås Energi och Miljö, har nu undersökt batterilager som en möjlig lösning.

– Borås Energi och Miljö är intresserade av att installera ett batterilager vid en av sina anläggningar, Sobacken kraftvärmeverk. Batterilagret skulle ge möjlighet att leverera extra stödtjänster till Svenska kraftnät, vilket bedöms ge en ökad flexibilitet med kraftvärmeverkets redan goda reglerbarhet. Ett batterilager skulle därmed utgöra ett bra komplement för att nå olika reglermarknader, säger Jonatan Hellborg, elkraftkonsult på Norconsult.

Källa:

7.mar. 2022  14:51 CET

Måndag

Norska Hystar med ny elektrolysörteknik för produktion av grön vätgas

Semcon stöttar norska Hystar i utvecklingen av deras nya elektrolysörteknik för produktion av grön vätgas. Målet är att producera upp till 150 % mer vätgas utan att använda mer energi än med dagens konventionella process. Nu utökas projektet och Semcon går in med specialistkunskap för att produktionen av elektrolysör-stackar, som omvandlar el till vätgas och syre, ska kunna automatiseras.

Tekniken för vätgasproduktion med PEM-elektrolysörer är välutvecklad idag, men för att nå en storskalig vätgasproduktion krävs avancerad utveckling av automatiska och flexibla produktionsprocesser för stacken. I slutet av 2021 beviljades Hystar ytterligare medel från Norges Forskningsråd för ett projekt med syfte att optimera och automatisera produktionen av högeffektiva PEM-elektrolysörer.

Elektrolysörer kan massproduceras med samma metoder som bränsleceller, ett teknikområde där Semcon besitter stor kunskap. De här banbrytande metoderna för massproduktion är en förutsättning för att Hystar ska nå sitt mål att revolutionera produktionen av elektrolysörer.

Källa:

7.mar. 2022  14:40 CET

Måndag

Drönare levererar till vindkraftverk till havs

I ett nytt projekt ska Esvagt, Upteko och Siemens Gamesa titta på möjligheten att leverera utrustning från fartyg till vindkraftsteknikerna till havs med helautomatiska drönare. 

Idag skeppas muttrar, verktyg och annan utrustning ut till teknikerna, men det är en dyr, tidskrävande och miljötung process. FOD4Wind-projektet måste göra sig av med detta. 

– I dag seglas utrustning till det enskilda bruket med ett så kallat servicedriftsfartyg. Det vi vill i projektet FOD4Wind, är att ersätta den seglingen med drönarflygningar från större fartyg från Esvagt, så sparar du resorna runt vindkraftsparken. Drönaren ska kunna flyga helt automatiskt från ett av Esvagts fartyg och upp till gondolen på vindkraftverket till havs, där det finns en landningsplats. Här kan drönaren sedan sätta in verktyget den flyger med, säger Benjamin Meinertz, partner på Upteko i en artikel på Energy Cluster Denmarks hemsida. 

Källa:

7.mar. 2022  14:33 CET

Måndag

Putins invasion av Ukraina kommer omforma Europas energimarknad

Invasionen av Ukraina kom samtidigt som landet körde tester för att avgöra om det är lämpligt att ansluta sig till EU:s transmissionsnät ENTSO-E. Rysslands invasion av Ukraina representerar den största europeiska konflikten sedan slutet av andra världskriget. PV Techs redaktion står i solidaritet med folket i Ukraina och de som drabbats av krisen.

En avlägsen sekund efter den humanitära krisen som utspelar sig i landet, lovar konflikten också att i grunden omforma europeisk energipolitik, flytta energiberoendet bort från rysk gas, påskynda en större europeisk integration och påskynda energiomställningen.

Nedan tittar vi på några av de sätt på vilka kriget i Ukraina kan påverka Europas kraftmarknad, europeiska transmissionssystem och förnybara energikällors roll för att minska beroendet av smutsiga bränslen.

Källa:

7.mar. 2022  09:43 CET

Måndag

Kina siktar på att bygga 450 GW sol-, vindkraft i Gobiöknen

BEIJING, 5 mars (Reuters) – Kina planerar att bygga 450 gigawatt (GW) sol- och vindkraftsproduktionskapacitet på Gobi och andra ökenregioner, sa chefen för den statliga planeraren på lördagen, som en del av ansträngningarna att öka förnybar energi använda för att uppfylla klimatmålen.

President Xi Jinping har lovat att ta upp Kinas totala vind- och solkapacitet till minst 1 200 GW och att begränsa sina koldioxidutsläpp till en topp till 2030.

”Kina kommer att bygga den största omfattningen av sol- och vindkraftsproduktionskapacitet på Gobi och öknen i historien, på 450 GW,” sa He Lifeng, chef för National Development and Reform Commission (NDRC), vid sidan av Nationella folkkongressen.

Källa:

7.mar. 2022  09:31 CET

Måndag

Fredag

Fredag

Framtidens jobb är gröna och hållbara

Inte bara ingenjörer och högt specialiserade tekniker: från samhällsvetenskap till hållbar arkitektur, hållbarhet avslöjar behovet av nya yrken, färdigheter och medvetenhet – för ”gröna karriärer”. Nyckelordet är flexibilitet.

År 2050 kommer sektorn för förnybar energi att ha producerat 42 miljoner jobb. Denna förutsägelse från International Renewable Energy Agency (IRENA)s Global Renewables Outlook upprepades av Internationella arbetsorganisationen (ILO), som hävdade att genomförandet av Parisavtalet för att bekämpa klimatförändringarna kan kräva skapandet av upp till 18 miljoner nya jobb.

Gröna jobb bidrar till en mer hållbar värld, särskilt – men inte uteslutande – ur ett miljöperspektiv. De berör inte bara energiomställningen utan också jordbruket, tillverkningssektorn, den cirkulära ekonomin, forskning och utveckling, administration och tjänster.

Källa:

4.mar. 2022  13:31 CET

Fredag

Dessa projekt sätter Sverige på vägen mot en cirkulär ekonomi

Sverige satsar coronamiljonerna främst på projekt som tillverkning av grönt stål och återvinning av batterier och ackumulatorer.

Beloppet från European Recovery Fund har ännu inte lämnats över till Sverige. Och sedan de politiska förändringarna i höstas är den exakta fördelningen av den summan fortfarande oklart. Ändå betalar regeringen redan ut pengar från coronaåtervinningsfonden.

Här är grejen: Sverige har letat efter poster i sin statsbudget som matchar ambitionerna från Europeiska återhämtningsfonden. En del av den budgeten omfattar det så kallade Klimatklivet och Industriklivet.

I själva verket är det bidragsfonder som förvaltas av olika statliga myndigheter, såsom Energimyndigheten, Trafikverket och Naturvårdsverket. Dessa olika statliga myndigheter har tillstånd att ge ekonomiskt stöd till projekt – från företag, organisationer eller privatpersoner – som bidrar till Sveriges energi- eller klimatomställning. Staten förutsätter att dessa projekt betalas tillbaka av coronaåtervinningsfonden retroaktivt.

Källa:

4.mar. 2022  13:25 CET

Fredag

Martina Formichetti vet hur vindkraften påverkas av den atmosfärisk effekten

Om några månader kommer Martina Formichetti att leverera sin avhandling – en numerisk modell som kommer att hjälpa det tyska vindkraftsföretaget Enercon GmbH med att förutsäga luftturbulens vid turbinplatser och hur mycket kraft de kan förvänta sig att generera. Hon jobbar med hållbarhet på civilingenjörsprogrammet för flödesmekanik på KTH, det senaste kapitlet i en resa hon beskriver som ”typiskt konstig”.

På vindkraftsplatser spelar det roll hur luft träffar bladen. Om luftflödet är turbulent kommer det inte att möta bladen vinkelrätt, vilket gör turbinen ineffektiv när det gäller att omvandla kinetisk energi till elektrisk kraft. Men om luftflödet är laminärt – rör sig med samma hastighet och i samma riktning med ingen eller minimal överkorsning av luftströmmar – bör turbinen arbeta med maximal aerodynamisk effektivitet.

Källa:

4.mar. 2022  13:01 CET

Fredag

Sverige: Antalet sålda bensin/diesel bilar minskar dramatiskt elbilar ökar

Sveriges andel av plugin-elfordon nådde 51,6 % i februari 2022, en ökning från 34,8 % på årsbasis. Full electrics tog 25,6% andel, dramatisk tillväxt från 6,1% på årsbasis. Den totala bilmarknadsvolymen var 21 136, cirka 7 % minskning från de senaste två åren. Kia Niro var Sveriges mest sålda el i februari.

Februaris sammanlagda resultat på 51,6 % bestod av 25,6 % fullbatterielektrisk (BEV) och 26,0 % pluginhybrider (PHEV). Detta fortsätter omvägningen, sedan mitten av 2021, mot paritet, från det tidigare dominerande PHEV-landskapet. Vi kan förvänta oss att BEV kommer att dominera över PHEV igen nästa månad när Teslas fartyg kommer in (se diagram nedan för årliga mönster).

Enbart dieseldrivlinor tog en andel på 13,5 % i februari 2022, en minskning från 20,3 % på årsbasis. Samtidigt tog enbart petroleum 24,4%, en minskning från 37,2% på årsbasis. Drivlinor endast för förbränning kombineras därför nu till 37,9 % av marknaden, från 57,5 ​​% på årsbasis, en dramatisk minskning.

Källa:

4.mar. 2022  12:50 CET

Fredag

Israel: Snabbladdning på 2-5 min

StoreDot siktar på 160 km räckvidd per 5 minuter 2024 och 2 minuter inom ett decennium.

StoreDot utvecklar en rad teknologier och rapporterar att de också är på väg mot sin första milstolpe – produktionen av dess kiseldominanta anodextrem snabbladdning (XFC) litiumjonceller i skala till 2024 som kommer att kunna leverera 160 km räckvidd på 5 minuters laddning.

Parallellt säger företaget att det är i de avancerade stadierna av att utveckla semi-solid state-teknologier som ytterligare kommer att förbättra batterierna med 40 % under 4 år – leverera 160 km laddningstid på bara 3 minuter och vara klara för massproduktion till 2028.

Detta kommer att följas av full solid-state-teknologi med ytterligare 33 % förbättring för att uppnå målintervallet för 2 minuters laddning till 2032.

Källa:

4.mar. 2022  12:37 CET

Fredag

Indien lägger till rekordstora 10 GW ny solenergi 2021

Indien lanserade online 10 GW solparker 2021, och nådde en rekordnivå i termer av årliga fotovoltaiska (PV) kapacitetstillskott, visar data från Mercom India Research.

Utbyggnaderna ökade med 210 % från 2020 när endast 3,2 GW nya solenergiparker togs i drift.

Enligt Mercoms senaste rapport kom huvuddelen av den nya kapaciteten från sektorn för allmännyttiga skalor, som stod för 83 % av den totala nya kapaciteten med 8,3 GW i driftsatta anläggningar.

Resterande 17 % kom från solcellsanläggningar på taket med en sammanlagd kapacitet på 1,7 GW. Genom statligt bidrag var Rajasthan ledaren genom att driva upp 4,5 GW nya solparker, följt av Gujarat och Uttar Pradesh med 1,2 GW respektive 885 MW.

Källa:

4.mar. 2022  12:31 CET

Fredag

Vindparken utanför Avesta/Hedemora köper snurror från Siemens Gamesa 100 MW

Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa om leverans av 16 vindkraftverk till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs i Sverige.

Vindkraftverken av modellen Siemens Gamesa SG 6,6-170 kommer byggas i Skallberget/Utterberget i Avesta kommun (12 turbiner, cirka 74 MW) och Tjärnäs i Hedemora kommun (4 turbiner, cirka 25 MW). Båda projekten är lokaliserade i SE3. Planerad driftsättning är fjärde kvartalet 2023.

I samband med affären har även turbinleveransavtalet för projekten Boarp och Dållebo, som offentliggjordes i pressmeddelande den 30 september 2020, annullerats och överförts till detta avtal. Det existerande turbinleveransavtalet för projekt Rosenskog, kommunicerat i samma pressmeddelande gäller fortsatt och projektet beräknas färdigställas under hösten 2023.

Källa:

4.mar. 2022  12:04 CET

Fredag

Rekordstort intresse för solceller i Umeå

Med 132 nya solcellsanläggningar under 2021 slår Umeå rekord i antal installationer. Trenden ser ut att hålla i sig och redan under årets första månader har ett stort antal kunder kontaktat Umeå Energi för att sätta solceller på sina tak under våren.

Det finns ett stort intresse för solceller i Umeåregionen och de senaste fyra åren har antalet anläggningar i Umeå tredubblats. Umeå Energi har över tio års erfarenhet arbete med solceller och har under 2021 hjälpt 40 kunder med installationen, vilket motsvarar en tredjedel av totala antalet solcellsinstallationer i Umeå.

Källa:

4.mar. 2022  11:58 CET

Fredag

USA: Förnybar energi får rekordstora 105 miljarder dollar i privata investeringar

Privata investeringar i USA tillgångar med ren energi nådde rekordnivåer på 105 miljarder dollar förra året när landet tillförde en oöverträffad mängd förnybar kraftkapacitet.

Investeringstillströmningen är 11 % högre än 2020 och representerar en ökning med 70 % under de senaste fem åren, enligt en årsrapport från BloombergNEF och Business Council for Sustainable Energy.

Den privata uppbackningen till U.S.A. tillgångar inklusive vindkraftsparker och solkraftverk representerar cirka 14 % av de 755 miljarder USD i globala privata investeringar som gjordes förra året.

Källa:

4.mar. 2022  11:51 CET

Fredag

Australiska delstaten Victoria sätter ett "game changing" havsvindmål på 9 GW för att ersätta kol

Victoria har tillkännagett en ambitiös ny plan för att påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindenergiproduktionsprojekt i delstaten, och sätta rullande mål på 2GW installerade till 2030, 4GW till 2035 och 9GW till 2040.

I ett State of the State-tal vid en CEDA-lunch i Melbourne på fredagen tillkännagav Victorias Labour-premiärminister Daniel Andrews de ”nya och ännu mer ambitiösa” målen för förnybar energi för staten, som han sa att hans regering planerade att ”uppfylla och överträffa.”

I en release som beskriver de nya målen sa delstatsregeringen att den första kraften från havsvind förväntades så snart som 2028 efter en konkurrensprocess.

”För första gången någonstans i Australien kommer vi att sätta ett minimimål för havsbaserad vindkraftsproduktion,” sa Andrews.

Källa:

4.mar. 2022  11:38 CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Unikt samarbete möjliggör snabbladdning av tunga fordon

Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn. Bakom satsningen står ett unikt samarbete mellan aktörer som alla arbetar för att stödja och skynda på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Allt i syfte att fler tunga transporter ska kunna drivas med förnybar energi.

Skellefteåregionens roll i den industriella utvecklingen i norra Sverige kopplat till elektrifieringens betydelse för klimatomställningen gör Skellefteå hamn, 18 km väster om Skellefteå, till en strategiskt lämplig plats för laddning av tunga fordon.

Här finns Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin i regionen, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå Kommun som både hamnoperatör och inköpare av transporter samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi.

Källa:

3.mar. 2022  12:38 CET

Torsdag

Förnybar energi är frihetsenergi

När de insåg att det kanske inte var den bästa idén att förlita sig på den akut våldsamma diktatorn bredvid för sin energiförsörjning, vände regeringar sin uppmärksamhet mot energisäkerhet, med center-högerpolitiker som plötsligt lovsjunger förnybar energi.

”Förnybar energi är frihetsenergi”, sa den erkände frimarknadsföraren Christian Lindner.

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis sa: ”Landets mål är att snabbt bli autonomt genom att använda vind- och solenergi.”

Detta är inte orden från politiker som väntar på att marknaden ska ge dem energisäkerhet på silverfatet – dessa åtgärder kommer att kräva statliga åtgärder. En av dessa åtgärder förväntas föreslås av EU-kommissionen inom kort, nämligen beskattningen av oväntade vinster från höga energipriser för att investera i förnybar energi, vilket en dokumentläcka som EURACTIV visar.

Källa:

3.mar. 2022  12:13 CET

Torsdag

ABB:s teknik säkerställer elnätets stabilitet när Färöarna övergår till grön energi

Ambitionen att stänga all fossil elgenerering senast 2030 kommer att minska den tillgängliga masströgheten som är avgörande för nätets stabilitet.

ABB:s synkronkompensatorer kommer att tillhandahålla rotationsenergi för att hålla nätet i balans. Den första enheten håller på att tas i drift på ön Suðuroy och en andra har nu beställts för de sammanlänkade huvudöarna.

ABB samarbetar med SEV, Färöarnas största elproducent och distributör, för att leverera innovativ teknik med synkronkompensatorerna (SC) som kommer att stabilisera elnätet i takt med att förnybar produktion ersätter fossileldade anläggningar. Den första SC-enheten håller för närvarande på att tas i drift på ön Suðuroy. SEV har nu lagt en order på en liknande enhet som ska placeras på Sund på Streymoy, Färöarnas största och mest befolkade ö.

Källa:

3.mar. 2022  12:26 CET

Torsdag

Oljebolagen står i kö för att lämna Ryssland

Först var det BP, som tillkännagav den 27 februari att de lämnar sin nästan 20-procentiga ägarandel i ryska Rosneft – och drabbas av uppskattningsvis 25 miljarder dollar i processen.

Sedan var det Equinor en dag senare, det norska företaget tillkännagav en reträtt från sina ryska joint ventures och upphörande av alla nya investeringar i landet.

Därefter kom Shell. Den 28 januari sa majoren att de skulle lämna sina joint ventures med Gazprom och relaterade enheter, inklusive en andel på 27,5 % i anläggningen för flytande naturgas i Sakhalin-2 och en andel på 50 % i satsningarna Salym Petroleum Development och Gydan. Shell kommer också att stoppa sitt engagemang i gasledningsprojektet Nord Stream 2. Shells ryska innehav värderades till cirka 3 miljarder dollar i slutet av 2021.

Sedan var det TotalEnergies – innehavare av 19,4 % av aktierna i Rysslands näst största gasproducent, det icke-statliga Novatek – som sa att de inte längre skulle tillhandahålla kapital till nya projekt i Ryssland (även om det var avgörande att de inte tillkännagav någon utträde från dess ryska positioner).

Av de stora majors med ryskt ”skin” i spelet är ExxonMobil den senaste som signalerar att de lämnar. Den amerikanska supermajoren sa den 1 mars att den skulle lämna rysk olje- och gasverksamhet som den har värderat till mer än 4 miljarder dollar och stoppa nya investeringar

Källa:

3.mar. 2022  12:13 CET

Torsdag

Biden vill ge skatterabatter för att påskynda utbyggnaden av solenergi

President Joe Biden använde sitt första State of the Union-tal för att betona behovet av fler investeringar i förnybara energikällor och skatteincitament för att påskynda utbyggnaden av solenergi.

Biden lovade att åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna skulle sänka de genomsnittliga energikostnaderna för hushållen i USA med 500 USD per år när han fortsatte att driva på för förnybara energikällor som inkluderades i hans stoppade Build Back Better (BBB) ​​lag.

”Låt oss tillhandahålla investeringar och skattelättnader för att vädersäkra dina hem och företag för att bli energieffektiva och du får en skattelättnad; dubbla Amerikas rena energiproduktion inom sol, vind och så mycket mer, sa Biden under talet i går.

Eftersom USA:s branschorganisationer för förnybar energi välkomnade kommentarerna, kom det också nya krav på politik för att stärka den inhemska PV-tillverkningen så att landet är mindre beroende av import.

Källa:

3.mar. 2022  12:17 CET

Torsdag

Spanska Ocean Winds och norska Aker Offshore Wind får rättigheter för 1,2 GW flytande havsvind i Sydkorea

Korea Floating Wind (KF Wind), samriskföretaget mellan Ocean Winds och Aker Offshore Wind, har säkrat sin andra licens för elverksamhet (EBL) från Sydkoreas handels-, industri- och energidepartement för en kapacitet på 450 MW.

EBL är ett obligatoriskt krav för att generera och leverera elektricitet i Sydkorea och följer de 870 MW EBL som KF Wind beviljades i slutet av januari 2022. Sammantaget har KF Winds flytande vindprojekt nu en kapacitet på 1,32 GW EBL, som omfattar 1,2 GW nettokapacitetsmål, baserat på nätgränser, och kan driva motsvarande över 1,3 miljoner hushåll.

Philippe Kavafyan, verkställande direktör för Aker Offshore Wind, sa att partnerskapet är på väg att bygga i Ulsan världens första industriella flytande vindkraftsparker till havs till 2028.

Källa:

3.mar. 2022  12:13 CET

Torsdag

Saudiarabiska forskare skördar vatten nära solpaneler för att förbättra effektiviteten

Forskare i Saudiarabien skapade ett solpanelsystem som använder dag-natt temperaturskillnader som hjälper till att utvinna vatten från luften och kyla solpaneler som producerar mer elektricitet.
De säger att det nya systemet inte kräver extra mark och att det också kan tillverkas ekonomiskt.
Forskare vid King Abdullah University of Science and Technology i Saudiarabien har kommit med en ny teknik där en solpanel är utrustad med ett extra system som kan skörda vatten utan att förbruka ström från panelerna.

Under de tre månader långa försöken använde systemet dag- och natttemperaturskillnader och kylde av solpanelerna.

Källa:

3.mar. 2022  12:04 CET

Torsdag

Taxibilar laddas trådlöst i Gothenburg Green City Zone

Nu inleds ett test- och utvecklingsprojekt kring trådlös laddning av elektriska taxibilar i skarp trafik i centrala Göteborg. En mindre flotta eldrivna taxibilar ska rulla och laddas induktivt under tre år. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone.

Förare från taxioperatören Cabonline kommer att köra helelektriska Volvo XC40 i skarp taxitrafik och använda trådlösa laddstationer placerade på särskilt förberedda parkeringsrutor. Lindholmen är först ut. Laddplatserna ägs och driftas av Göteborg Energi och laddningstekniken är framtagen av amerikanska Momentum Dynamics.

Källa:

3.mar. 2022  11:52 CET

Torsdag

Nortvolt - Cuberg: lägesbilden idag

I mars 2021 förvärvade Northvolt batteristartföretaget Cuberg i San Francisco Bay Area. Under året därefter har gruppen integrerats i Northvolt och påskyndat utvecklingen av nästa generations högpresterande batteriteknologi. Här är läget i Cuberg idag.

Cubergs lösning vilar istället på dess utveckling av en ny typ av icke brandfarlig flytande elektrolyt som undertrycker dendritbildning. Med detta siktar Cuberg på att leverera kommersiella produkter med energidensiteter över 400 Wh/kg. Men, till skillnad från solid state som kräver ännu okända tillverkningstekniker, eftersom den utnyttjar en flytande elektrolyt – en känd enhet för batteriingenjörer – kan Cubergs teknologi tillverkas med kända processer, sådana som redan används idag för konventionell litiumjon.

Även om det inte är utan utmaningar, är denna tydliga väg mot kommersialisering av en produkt för massvolymtillverkning nyckeln. Och Cuberg är på god väg mot att uppnå denna heliga gral.

Källa:

3.mar. 2022  11:40 CET

Torsdag

PostNord storsatsar på solceller

PostNord satsar på solceller och ska nu bygga sin största solelanläggning någonsin på tak – 500 kilowatt i installerad effekt. Solkompaniet tackar för förtroendet och blir alltid glada när vi får vara med på nya solskenshistorier. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället, på riktigt!

Jag som projektledare och PostNords terminalchef Magdalena Hvenmark var på plats i Hallsberg, Örebro och såg panelerna lyftas upp på taket. Projektet inleddes för några veckor sedan och solelanläggningen beräknas vara i drift lagom till vårsolen i slutet av mars.

Magdalena berättar: Det är så fantastiskt att få möjligheten att vara en större del i det hållbara miljöarbete som vår koncernchef satt som mål för PostNord, samt att kunna vara med och bidra till ett samhälle där vi alla tar ansvar för att minska klimatavtrycket.

Källa:

3.mar. 2022  11:21 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Norge: Høyre och Framskrittspartiet anser att Norge måste leta efter mer olja och gas

Kriget i Ukraina och den nya relationen mellan Europa och Ryssland gör att Norge måste leta efter mer olja och gas nu, anser de konservativa och Framskrittspartiet.

De två partierna menar att det spända läget i Europa gör att Norge måste leta efter mer gas och inte kan lägga prospekteringsverksamheten på is som regeringen och SV har kommit överens om, rapporterar NRK.

– Det har varit ett Europa som varit beroende av rysk gas, säger Frps Terje Halleland.

– Det finns förstås en rädsla inom EU att Ryssland kommer att kväva gasen ännu mer. Vi måste ha ambitionen att bidra till försörjningstryggheten i Europa, säger Ove Trellevik i Högerpartiet.

Källa:

2.mar. 2022  15:16 CET

Onsdag

USA: Kan koncentrerad solenergi få en renessans

För att luta sig mot gammal sportkliché handlar det inte om hur du börjar, det är hur du avslutar.

I USA kan koncentrerad solenergis start sammanfattas som en sputter. Efter flera starter och stopp under de senaste 30 åren har CSP:s operativa kapacitet i U.S.A. är ungefär 1,8 GW. Solcellsteknik kräver under tiden cirka 113,5 GW kapacitet, med det mesta av dess tillväxt under det senaste decenniet, enligt Solar Energy Industries Association.

Så varför investerar Biden-administrationen upp till 30 miljoner dollar i CSP-forskning och utveckling? Department of Energy (DOE) erbjuder $25 miljoner för att finansiera CSP-forskning, utveckling och demonstration och ytterligare $5 miljoner för nya projekt.

Experter säger att CSP kan vara nyckeln till att hjälpa U.S.A. nå ambitiösa avkarboniseringsmål. Det behöver bara göras om.

Källa:

2.mar. 2022  15:02 CET

Onsdag

NIGERIA: EU och Berlin subventionerar elektrifiering med gröna micronät

Med ekonomiskt och tekniskt stöd från Europeiska unionen (EU) och Tyskland, ger Nigerias landsbygdselektrifieringsbyrå (REA) bidrag till åtta elleverantörer av grönt mininät på landsbygden i Nigeria.

Nigeria får nytt stöd för att påskynda elektrifieringen av sitt folk.
Det västafrikanska landet får finansiering från Europeiska unionen (EU) och Tyskland för tillgång till elektricitet på landsbygden via gröna mininät.
Värdet på finansieringen avslöjades inte.

Men det åtföljs av tekniskt bistånd som tillhandahålls av Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), den tyska byrån för internationellt utvecklingssamarbete.

Källa:

2.mar. 2022  14:48 CET

Onsdag

Nord Stream 2 begärs i konkurs

Bolaget bakom gasledningen Nord Stream 2 begärs i konkurs, enligt uppgifter till bland annat Reuters. Rysslands invasion och sanktionerna därefter har skapat stora risker och gjort bolaget insolvent.

Nord Stream 2 AG har drabbts av sanktionerna och intäkterna har strypts. Förra året färdigställde bolaget en ledning för 11 miljarder dollar, som ska fördubbla kapaciteten i gasleveranserna från Ryssland till Tyskland.

Det ryska gasbolaget Gazprom har stått för hälften av kostnaderna när ledningen byggdes. Resten har kommit från bolag i Tyskland, Frankrike och Storbritannien, bland annat.

Källa:

2.mar. 2022  14:38 CET

Onsdag

Ändrad kommunal vetorätt ska underlätta för vindkraften

Den kommunala vetorätten mot vindkraft blir kvar, men kommunerna måste säga ja eller nej tidigt i processen. Det är innebörden av regeringens lagrådsremiss, där syftet är att få till en mer effektiv och tydlig tillståndsprövning.

Vindkraften har vuxit kraftigt under senare år, men möter ofta motstånd på kommunal nivå. Idag har kommunerna ingen tidsgräns när det gäller att tillstyrka eller avslå en ansökan från en projektör som vill bygga vindkraft. Kommunerna kan också ändra inställning i ett sent skede av tillståndsprocessen utan att ange några speciella skäl, och dessa beslut kan inte överklagas.

Källa:

2.mar. 2022  12:40 CET

Onsdag

Officiell statistik säger att Frankrike installerade 2,8 GW solel 2021

De nya siffrorna visar att Frankrike använde cirka 100 MW mer solenergi än tidigare uppskattat av den franska föreningen för förnybar energi, SER.
Frankrikes ministerium för ekologisk övergång har publicerat ny statistik för sol- och vindenergiutbyggnaden för 2021.

Siffrorna visar att landet i slutet av december nådde en kumulativ installerad solcellskapacitet på 13,99 GW, varav 13,33 GW är belägna på det franska fastlandet.

Ministeriet rapporterade också att nya solcellssystem med en sammanlagd kapacitet på 2 792 MW kopplades till det franska nätet förra året, vilket kan jämföras med 1 192 MW ett år tidigare. Förra årets nyinstallerade kapacitet var också över 100 MW högre än den som förutspåddes av den franska förnybar energiföreningen SER i mitten av februari.

Källa:

2.mar. 2022  12:34 CET

Onsdag

FN:s Antonio Guterres stöder en snabb övergång till förnybar energi

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har efterlyst en snabbare övergång till förnybar energi för att bekämpa de ökande hoten från klimatförändringarna.

Han sa, ”Istället för att bromsa koldioxidutsläppen av den globala ekonomin, är det nu dags att påskynda energiomställningen till en framtid för förnybar energi.” FN-chefen delade sina åsikter i ett videomeddelande till presskonferensen i Genève. Jag har lanserat en ny rapport från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Källa:

2.mar. 2022  12:19 CET

Onsdag

Varför Rysslands invasion av Ukraina är en game changer för europeisk energi

Politik och energi har aldrig varit långt ifrån varandra. Faktum är att om man tittar på historien är energi ofta orsaken till att krig har startat (tänk att USA ledde invasionen av Irak 2003) och tillgång till energi har också varit orsaken till att krig har vunnits och förlorats (till exempel WW2).

Vad den ryska invasionen av Ukraina visar är hur fullständigt beroende Europa är av Ryssland för inte bara naturgas, utan olja och kol. Och vad dessa stridsvagnar har gjort är att brutit förtroendet mellan i synnerhet Tyskland och Ryssland – och det är en game changer för europeisk geopolitik och energi.

Detta väcker frågan vad bör Europa göra? I ett nötskal måste vi bygga om Europa. Europa behöver djärva idéer som hjälper det på kort och lång sikt och det måste vara modigt i genomförandet av dessa idéer.

Källa:

2.mar. 2022  12:12 CET

Onsdag

Kanadensiska Waterotor kommer med en 20 MW havsenergihybrid

Ottawa-baserade hydrokinetiska energiföretaget Waterotor har avslöjat ett 20 MW hybridhavsystem som samtidigt genererar energi från långsamt rörligt vatten och vind. Den patenterade megarotorsystemdesignen, kallad ”The Big Cajun” använder unika rotorstaplar i alla vattenhastigheter och konventionella vindturbiner för att producera kraft.

För närvarande, under utveckling i Louisiana, är tekniken Waterotors första kommersiella havsutbyggnad. Företaget hävdade att dess första applikation tillåter olje- och gasoperatörer att minska sitt koldioxidavtryck och drastiskt minska kostnaderna genom att ersätta dieselgenererad elproduktion på plattformar som var och en förbrukar 33 000 liter fossilt bränsle per dag till en årlig kostnad på över 70 miljoner dollar.

Källa:

2.mar. 2022  11:45 CET

Onsdag

MIT uppstartsbolag vill borra 12 mil för att suga energi ur jordens inre

En spinoff från MIT har låst betydande finansiering för ett bokstavligen banbrytande projekt: att använda fusionskraftteknik för att borra 12 miles in i jorden och skörda den enorma energin där nere.

Startupen heter Quaise, och den plockade in 40 miljoner dollar i serie A-finansiering förra månaden, enligt ett pressmeddelande. Det säger att pengarna går till dess ansträngningar att utnyttja fusionsteknik för att borra ett av de djupaste hålen genom tiderna. Om det visar sig lönsamt kan det ge människor tillgång till nästan obegränsad och ren geotermisk energi.

”Vi behöver en enorm mängd kolfri energi under de kommande decennierna,” sa Mark Cupta, VD på Prelude Ventures och en av investerarna i företaget, i releasen.

Källa:

2.mar. 2022  11:41 CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Sverige vill visserligen göra något åt ​​klimatet, men: "Vi är, ehm, lite långsamma"

Sverige framstår som en outlier när det gäller ansökan om europeisk återhämtningsmedel. Landet arbetar på den tredje revideringen av sitt ursprungliga förslag.

Ansökningsprocessen i Sverige går inte så smidigt som man hoppats. Landet hade lämnat ett förslag på 33,6 miljarder svenska kronor – cirka 3,2 miljarder euro – i maj förra året, varav ungefär hälften var öronmärkt för klimatförändringsåtgärder. EU hade gett sitt preliminära godkännande till återhämtningsplanen. Ändå är Sverige fortfarande i limbo. Kommer pengarna verkligen någonsin att förverkligas?

”Sverige är, ehm, lite långsamt”, instämmer Jens Matthiesen, svensk EU-representant. ”Det är ganska betryggande för oss att Nederländerna fortfarande släpar efter oss.” Den andra kön av länder som ännu inte fått sina ansökningar beviljade är Polen, Ungern och Bulgarien – inte ett företag som Sverige utan vidare skulle vilja nämnas i samma andetag med.

Källa:

1.mar. 2022  13:01 CET

Tisdag

FuGen och EnergiEngagemang i samarbete om solparker med en sammanlagd effekt om 500MW

FuGen och EnergiEngagemang har nyligen inlett ett samarbete med syfte att skynda på utbyggnaden av större solcellsparker runt om i Sverige. Avtalet omfattar etablering av solparker på upp till 500 MW vilket har ett värde på närmare 3 miljarder kronor.

Intresset för storskalig solenergi i Sverige har ökat markant. I takt med att priset för solpaneler har sjunkit samtidigt som elpriset har stigit till nya rekord, är det många som ser potentialen i solenergi.

FuGen har länge haft ögonen öppna för de möjligheter som finns i Sverige för att kunna etablera större solcellsparker. Bolagets grundare Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri har lång erfarenhet av solenergibranschen från att tidigare ha byggt upp en portfölj med solcellsanläggningar i Italien.

– Vi tror starkt på potentialen för solkraft i Sverige, både i anslutning till vindkraftsparker och som egna anläggningar, det blir ett viktigt komplement till vindkraft i vår portfölj, säger de båda.

Källa:

1.mar. 2022  12:53 CET

Tisdag

Genombrott för metod som kan öka batteriers livslängd och laddningshastighet

Små superkondensatorer kan revolutionera sättet vi använder batterier på genom att öka deras livslängd och möjliggöra sekundsnabb laddning. Tillverkare av allt från smartphones till elbilar satsar därför stort på de nya elektroniska komponenterna. Nu har forskare på Chalmers utvecklat en metod som innebär ett genombrott för hur sådana superkondensatorer kan produceras.

– När man pratar om nya teknologier är det lätt att glömma bort hur viktig tillverkningsmetoden är för att de ska kunna produceras industriellt och komma samhället till nytta. Vi har utvecklat metoder som med säkerhet fungerar i verklig produktion, säger artikelns huvudförfattare Agin Vyas, doktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Källa:

1.mar. 2022  12:33 CET

Tisdag

Putin får problem när kranarna stängs av

De globala energimarknaderna har drastiskt ritats om inom loppet av mindre än en vecka sedan Ryssland invaderade Ukraina med världens största land som i praktiken blev en pariastat för västerländska energikonsumenter. Kina ser ut att ta emot rysk olja och gas till mycket billiga priser jämfört med västvärlden under de kommande månaderna.

Shell har anslutit sig till bp och Equinor för att lämna den ryska energiscenen medan Storbritannien har förbjudit ryska fartyg att anlöpa dess kuster, något som Europeiska unionen också funderar på att ha redan nekat Ryssland tillträde till europeiskt luftrum och Frankrike har kvarhållit en rysk roro på lördagen morgon. Kanada har förbjudit all oljeimport medan landets hamnarbetare har skrivit till premiärminister Justin Trudeau och sagt att de kommer att vägra att flytta rysk last. Hamnarbetare i Nya Zeeland har antytt liknande åtgärder.

”Allt detta betyder att hela den ryska energisektorn i allt högre grad är en no-go-zon mitt i ryskt ägande som slutar som strandade tillgångar”, sade en daglig marknadsuppdatering från norska mäklare Lorentzen & Co i morse.

Källa:

1.mar. 2022  12:20 CET

Tisdag

Storbritannien och Belgien går samman och vill bygga en energiö i Nordsjön

Storbritanniens energiminister Greg Hands sa:

Jag är glad över att i dag kunna komma överens om ett ännu större samarbete med våra grannar i Belgien om sammankoppling av el.

Vi har redan en långvarig energirelation och detta avtal kommer att stärka vår gemensamma energisäkerhet och minska vår exponering för globala energipriser.

Belgiens energiminister Tinne Van der Straeten sa:

Belgien och Storbritannien har undertecknat ett nytt samarbetsavtal för att bygga en andra sammankoppling. Den befintliga elektriska sammankopplingen, Nemo-Link, är en av de bäst presterande sammankopplingarna i världen. Den nya länken, som skulle kopplas till energiön, är en hybrid sammankoppling. Denna dubbla funktion gör att kraft kan utbytas direkt mellan de 2 länderna och nya vindkraftsparker kan också kopplas till den.

Källa:

1.mar. 2022  12:14 CET

Tisdag

Tysklands snabbspår är att gå över till 100 % förnybar energi när EU:s energikris fördjupas

Långt innan Ryssland började föra krig mot Ukraina började Tysklands regering besluta om en omfattande reform av förnybar energi som ska göra landets elförsörjning nästan 100 procent förnybar till 2035.

I ett utkast till dokument som har setts av Clean Energy Wire, föreslår ekonomi- och klimatministeriet högre mål för förnybar kapacitet för 2030, vilket anpassar den tyska vägen för ren energi till gränsen för 1,5 graders uppvärmning.

Som en mer omedelbar reaktion på en eventuell minskning eller stopp av ryska gasleveranser till Tyskland, sade minister Robert Habeck att Tysklands gasreserver kommer att räcka för denna vinter och sommar – men att säkra tillgången till nästa vinter skulle kräva nya upphandlingskällor och avvänja den tyska ekonomin från dess aptit på gas, tillade han.

Källa:

1.mar. 2022  12:05 CET

Tisdag

Australiska gruvjätten Fortescue påbörjar arbetet med världens första "Infinity Train", ett regenererande batteri på räls

Fortescue Metals Group har avslöjat en plan för 50 miljoner dollar för att utveckla ett elektriskt tågprojekt för regenererande batteri av järnmalm – kallat Infinity Train – i samarbete med Williams Advanced Engineering, det brittiska företaget Fortescue köpte det i januari.

I ett tillkännagivande från ASX på tisdagen bekräftade Fortescue att de hade slutfört förvärvet av WAE, för en slutsumma på drygt 300 miljoner USD (221 miljoner USD), och att de arbetade nära företagets division för industriell batteriteknologi om tågteknologin med nollutsläpp.

I vad den beskrev som en världsförsta utveckling, sa Fortescue att tåget skulle använda gravitationsenergin som genererades på de nedförsladdade sektionerna av järnet eller jättens järnvägsnät för att ladda sina batterielektriska system, vilket skulle ta bort behovet av ytterligare laddning på återresan att ladda om.

Källa:

1.mar. 2022  12:00 CET

Tisdag

Norska oljejätten Equinor drar sig ur Ryssland

Det norska statliga energiföretaget Equinor har aviserat ett stopp för all ny affärsverksamhet i Ryssland och ett tillbakadragande från befintlig verksamhet i landet.

Flytten kommer mitt i ökande press från västländer på Ryssland i form av sanktioner och andra finansiella åtgärder efter Rysslands invasion av Ukraina.

Equinors tillkännagivande kommer efter nyheterna om att Norges statliga förmögenhetsfond värd 1,3 biljoner dollar kommer att dra tillbaka alla investeringar i Ryssland. Olje- och gasjätten bp tillkännagav också avyttringen av sin andel på 19,75 % i den statsstödda ryska partnern Rosneft, och därmed avslutade verksamheten i landet, men till priset av över 50 % av dess olje- och gasreserver.

Källa:

1.mar. 2022  11:55 CET

Tisdag

Investerar i genombrott för storskalig solel

Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol fortsätter att satsa på svenska solelbolag och blir i samband med en nyemission majoritetsägare i Solkompaniet. Den gemensamma ambitionen är att leda utvecklingen på den svenska marknaden för storskalig solel, som förväntas mångdubblas under kommande år.

AxSol investerade ursprungligen i Solkompaniet våren 2020 och går nu i samband med en nyemission upp som majoritetsägare. Solkompaniet är redan nu marknadsledande inom takbaserad solel till företag och byggande av solparker och har under de senaste två åren dubblat sin omsättning.

Idag står sol för omkring en procent av Sveriges elproduktion. Men tillväxttakten är högre än för något annat energislag och Energimyndigheten förutspår i sin kortsiktsprognos nära en fyrdubbling under perioden 2020-2024.

Källa:

1.mar. 2022  11:40 CET

Tisdag

Airbus testar vätgasdriven motor på A380

Airbus testar en vätgasdriven motor på sin A380-jet. Flygplanstillverkaren tar därmed steget närmare lanseringen av världens första kommersiella flygplan med nollutsläpp till 2035. 

Den franska flygplanstillverkaren kommer testa vätgasbränsleteknik på en av bolagets modifierade versioner av A380 , som togs ur bruk förra året.

Airbus kommer använda tankar med flytande väte på sin jet, skriver CNN.

Flygplanet kommer även utrustas med vätgaslagring och vätedistribution, som kommer förse motorn med väte under flygningarna.

Testflygningarna kommer enligt Airbus att sätta igång om fyra år om allt går enligt planerna. Den senaste nyheten kommer ett år efter att bolaget presenterade tre vätgasbaserade koncept under sin vision om nollutsläpp.

Källa:

1.mar. 2022  11:36 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Australiskt forskningsgenombrott lovar "grönare, billigare, snabbare" batterier

Forskare från Monash University har gjort ett genombrott i utvecklingen av litium-svavelbatterier som de tror skulle kunna ge en billigare, grönare och effektivare energilagringslösning – som skulle kunna tillverkas i Australien.

I en studie publicerad av Royal Society of Chemistry har teamet från universitetets tekniska fakultet skapat ett nytt litium-svavelbatterimellanskikt som främjar ”exceptionellt snabb” litiumöverföring, samtidigt som det förbättrar batteriernas prestanda och livslängd.

Redan har litium-svavelbatterier (Li-S) potential att lagra två till fem gånger så mycket energi i vikt än den nuvarande generationen litiumjonbatterier, som har gett mycket lovande för lagring av förnybar energi och för i synnerhet elfordon med längre räckvidd.

Vad som har stått i vägen för deras antagande har dock varit det faktum att elektroderna i litium-svavelbatterier tenderade att försämras snabbt, vilket fick batterierna att gå sönder.

Källa:

28.feb. 2022  13:32 CET

Måndag

Brådskande behov av att anpassa sig till massiva effekter av klimatförändringar som lyfts fram i den senaste IPCC-rapporten

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har idag publicerat sin senaste rapport om effekter, anpassning och sårbarheter relaterade till klimatförändringar.

Författad av hundratals av världens främsta klimatforskare bekräftar rapporten att klimatförändringarna är här för att stanna och att några av dess effekter nu är oundvikliga. Över hela världen sätter klimatkrisen liv och försörjning på spel – särskilt för de mest utsatta.

Ett av rapportens huvudrön är att klimatförändringar som orsakats av mänskligheten redan påverkar naturen och människorna mer intensivt, oftare och över ett större geografiskt område än man tidigare trott.

Källa:

28.feb. 2022  13:28 CET

Måndag

Fredag